Công văn

CÔNG VĂN

CỦA BỘTÀI CHÍNH - TỔNG CỤC HẢI QUAN SỐ 1617/TCHQ-GSQL
NGÀY 15 THÁNG 4 NĂM 2003 VỀ VIỆC THỰC HIỆN
CÔNG VĂN 1181/TCHQ-GSQL NGÀY 21/3/2003

Kínhgửi: Cục hải quan An Giang

Trả lời Công văn số 343/HQAG-NV ngày 02/4/2003 của Cục Hải quan An Giang về nội dung nêu tại tríchyếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Trường hợp trên địa bàn các Cục Hải quan tỉnh, thành phốkhông có doanh nghiệp giám định đóng trụ sở thì căn cứ vào giấy xác nhận củaCục Hải quan các tỉnh, thành phố khác cấp cho doanh nghiệp giám định để trưngcầu giám định khi có nhu cầu, trong đó phải xét đến sự phù hợp về năng lực vàđịa bàn giám định của từng doanh nghiệp được ghi trong giấy xác nhận (không yêucầu doanh nghiệp nộp thêm tài liệu có liên quan).

2. Thông tư 16/2002/TT-BKHCN ngày 13/12/2002 của Bộ Khoa họccông nghệ đã thay thế Thông tư 45/2001/TT-BKHCNMT ngày 25/7/2001. Do đó, nhữngvăn bản xác nhận của Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng cấp cho các doanhnghiệp đủ điều kiện giám định phục vụ mục đích quản lý trước đây đều không cònhiệu lực. Để được tham gia giám định, các doanh nghiệp phải có đủ hồ sơ quyđịnh tại phần II Thông tư 16/2002/TT-BKHCN của Bộ Khoa học Công nghệ và đăng kýtại Cục Hải quan tỉnh, thành phố theo quy định.