TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1617/TCHQ-GSQL
v/v :màu sắc C/O mẫu D do bên Singapore cấp

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2006

CÔNG VĂN

VỀ VIỆC MÀU SẮC C/O MẪU D DO SINGAPORE CẤP

Kính gửi: Cục hải quan các tỉnh, thành phố

Tổng cục Hải quan vừa nhận được thôngbáo của Hải quan Singapore cho biết họ có phát hành một số C/O mẫu D trong đócác bản đều có màu hồng nhưng được phân biệt bởi dòng chữ ở góc phiá trên bênphải C/O là: ORIGINAL, DUPLICATE, TRIPLICATE, QUADRUPLICATE.

Khi kiểm tra C/O, nếu nội dung cáctiêu chí khác đều hợp lệ, Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thànhphố chấp nhận các C/O mẫu D (bản ORIGINAL và bản TRIPLICATE) có cùng màu hồngdo cơ quan Hải quan Singapore cấp như thông báo trên đây.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn để CụcHải quan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục ĐTCBL, KTSTQ, Thanh tra TC;
- Lưu: VT, GSQL (2 bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc