BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1617/TCT-CS
V/v vướng mắc về chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2013

Kínhgửi: Cục thuế Thành phố Hà Nội.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 23387/CT-PC ngày 10/09/2012 và công văn số 28999/CT-PC ngày 09/11/2012 của CụcThuế Thành phố Hà Nội đề nghị Tổng cục Thuế hướng dẫn về thẩm quyền xử phạt viphạm hành chính trong lĩnh vực thuế. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến nhưsau:

Tại Khoản 3, Điều 42, Pháp lệnh vềxử lý vi phạm hành chính số 44/2002/PL-UBTVQH10 ngày 02/07/2002 quy định:

"3. Trong trường hợp xử phạtmột người thực hiện nhiều hành vi vi phạm hành chính thì thẩm quyền xử phạtđược xác định theo nguyên tắc sau đây:

a) Nếu hình thức, mức xử phạt đượcquy định đối với từng hành vi đều thuộc thẩm quyền của người xử phạt, thì thẩmquyền xử phạt vẫn thuộc người đó;

b) Nếu hình thức, mức xử phạt đượcquy định đối với một trong các hành vi vượt quá thẩm quyền của người xử phạt,thì người đó phải chuyển vụ vi phạm đến cấp có thẩm quyền xử phạt;

c) Nếu các hành vi thuộc thẩm quyềnxử phạt của nhiều người thuộc các ngành khác nhau, thì quyền xử phạt thuộc Chủtịch Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền xử phạt nơi xảy ra vi phạm".

Tại Khoản 4, Điều 52 Luật xử lý viphạm hành chính (ban hành ngày 20/06/2012 có hiệu lực thi hành từ 01/07/2013)quy định:

"4. Trường hợp xử phạt mộtngười thực hiện nhiều hành vi vi phạm hành chính thì thẩm quyền xử phạt vi phạmhành chính được xác định theo nguyên tắc sau đây:

a) Nếu hình thức, mức xử phạt, trịgiá tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu, biện pháp khắc phụchậu quả được quy định đối với từng hành vi đều thuộc thẩm quyền của người xửphạt vi phạm hành chính thì thẩm quyền xử phạt vẫn thuộc người đó;

b) Nếu hình thức, mức xử phạt, trịgiá tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu, biện pháp khắc phụchậu quả được quy định đối với một trong các hành vi vượt quá thẩm quyền củangười xử phạt vi phạm hành chính thì người đó phải chuyển vụ vi phạm đến cấp cóthẩm quyền xử phạt;

c) Nếu hành vi thuộc thẩm quyền xửphạt vi phạm hành chính của nhiều người thuộc các ngành khác nhau, thì thẩmquyền xử phạt thuộc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền xử phạt nơi xảyra vi phạm".

Căn cứ các quy định nêu trên thìtrường hợp một người thực hiện nhiều hành vi vi phạm thì thẩm quyền xử phạt căncứ vào mức tối đa của khung hình phạt đối với từng hành vi. Trường hợp mức tốiđa của khung hình phạt đối với một trong các hành vi vượt quá thẩm quyền củangười xử phạt thì người đó phải chuyển hồ sơ đến cấp có thẩm quyền để xử phạt.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuếThành phố Hà Nội được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC - TCT;
- Lưu: VT, CS-2b.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Vũ Văn Cường