BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1617 TCT/NV5
V/v Miễn giảm thuế TNDN của Công ty Natsteel Vina

Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2003

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Thái nguyên

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 253/CV-CT đề ngày 17/4/2003 của Cục thuế tỉnh Thái nguyên hỏi về thời hạn áp dụng giảm thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) của Công ty TNHH Natsteel Vina. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Điểm 4, Mục I, Phần thứ hai Thông tư số 13/2001/TT-BTC ngày 8/3/2001 của Bộ Tài chính quy định, đối với các doanh nghiệp được cấp Giấy phép đầu tư trước ngày 1/8/2002 nếu đáp ứng được đủ các điều kiện hưởng ưu đãi về thuế suất thuế TNDN và miễn giảm thuế TNDN quy định tại Điều 46 và Điều 48 Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 của Chính phủ, các doanh nghiệp có văn bản đề nghị cơ quan cấp giấy phép đầu tư điều chỉnh Giấy phép đầu tư, các doanh nghiệp được hưởng ưu đãi cho thời gian còn lại kể từ khi giấy phép điều chỉnh có hiệu lực.

Theo quy định trên, trường hợp Công ty TNHH Natsteel Vina được Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy phép điều chỉnh số 711/GPĐC3 ngày 21/11/2000 quy định Công ty được miễn thuế TNDN trong 04 (bốn) năm kể từ khi kinh doanh có lãi và giảm 50% trong 04(bốn) năm tiếp theo; công ty đã có lợi nhuận từ năm 1996, vì vậy, Công ty chỉ được hưởng ưu đãi về thuế TNDN theo quy định tại Giấy phép điều chỉnh nói trên cho thời gian còn lại kể từ năm 2000, Cụ thể là kể từ năm 2000, Công ty được giảm 50% thuế TNDN trong 04 (bốn) năm.

Tổng cục thuế thông báo để cục thuế tỉnh Thái nguyên biết và thực hiện./.

KT TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến