BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1618/TCHQ-GSQL
V/v cấp giấy phép nhập khẩu xe ôtô theo chế độ tài sản di chuyển của Việt kiều hồi hương

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2013

Kínhgửi: Cục Hải quan thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 611/HQHN-GSQLngày 18/3/2013 của Cục Hải quan thành phố Hà Nội về việc nêu tại trích yếu,Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ vào kết quả xác minh của CụcHải quan thành phố Hà Nội tại Biên bản làm việc ngày 28/02/2013 giữa Đội kiểmsoát Hải quan - Cục Hải quan thành phố Hà Nội và Công an huyện Từ Liêm, thànhphố Hà Nội được gửi kèm theo công văn số 611/HQHN-GSQL ngày 18/3/2013 của CụcHải quan thành phố Hà Nội thì bà Trần Thị Nhung đã nhập hộ khẩu tại địa chỉ15F7 Tập thể Tổng cục II, Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà Nội vào tháng 10/2012 và hiệntại chưa cắt chuyển hộ khẩu đi nơi khác, do vậy, đề nghị Cục Hải quan thành phốHà Nội cấp giấy phép nhập khẩu chiếc xe ôtô hiệu Mercedes Benz SL350, sản xuấtnăm 2011 tại Đức theo chế độ tài sản di chuyển của người Việt Nam định cư ởnước ngoài đã hoàn tất thủ tục đăng ký thường trú tại Việt Nam cho bà Trần ThịNhung theo quy định.

Tổng cục Hải quan trả lời nội dungtrên để Cục Hải quan thành phố Hà Nội được biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT - Vũ Ngọc Anh (để b/c);
- PTCT - Nguyễn Văn Cẩn (để b/c);
- Cục ĐTCBL (để biết)
- Lưu: VT, GSQL (03b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Việt Đức