BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
-------
V/v: Thanh toán bảo hiểm y tế đối với thuốc Thymogam, dạng tiêm
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------
Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2014

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh
Bảo hiểm xã hội Việt Nam nhận được công văn số 3824/BHXH-NVGĐ1 ngày 2/10/2013 của Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh xin ý kiến chỉ đạo về việc thanh toán BHYT đối với thuốc Thymogam (thành phần Anti - thymocyt globulin) dạng tiêm, Bảo hiểm xã hội Việt Nam có ý kiến như sau:
Căn cứ công văn số 7828/BYT-BH ngày 3/12/2013 của Bộ Y tế (photo công văn gửi kèm), đềnghị BHXH thành phố Hồ Chí Minh không thực hiện thanh toán BHYT đối với thuốc Thymogam dạng tiêm./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTGĐ Nguyễn Minh Thảo (để b/c);
- BHXH các tỉnh (để thực hiện);
- Lưu: VT, DVT (2b).
TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG BAN DƯỢC VÀ VẬT TƯ Y TẾ
Vũ Xuân Hiển