BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 162/BXD-HĐXD
V/v quy định điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân trong hoạt động xây dựng.

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2009

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố HồChí Minh

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 7060/SKHĐT-ĐT ngày10/11/2009 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh đề nghị hướng dẫnđiều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân trong hoạt động xây dựng. Sau khinghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau.

Thông tư số 22/2009/TT-BXD ngày 06/7/2009 của Bộ Xây dựngQuy định chi tiết về điều kiện năng lực trong hoạt động xây dựng quy định rõkhi tham gia hoạt động xây dựng các tổ chức, cá nhân phải đáp ứng điều kiệnnăng lực theo quy định. Như vậy, ở giai đoạn xem xét hồ sơ cấp giấy chứng nhậnđầu tư, điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư không bắt buộc nhà đầu tư, doanhnghiệp phải đáp ứng ngay các điều kiện năng lực theo quy định của pháp luật vềxây dựng. Chỉ khi doanh nghiệp thực hiện công việc, công trình cụ thể mới yêucầu phải có điều kiện năng lực phù hợp với công việc, công trình đó.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Sở Kế hoạch vàĐầu tư báo cáo UBND thành phố Hồ Chí Minh được biết và thực hiện việc thẩm tracấp giấy chứng nhận đầu tư cho doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựngtheo đúng quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên,
- Lưu VP, HĐXD (VQT – 03).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ
HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
Trần Ngọc Thiện