BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 162/BXD-QHKT
V/v hướng dẫn triển khai thực hiện trong việc lập, thẩm định, phê duyệt quy chế quản lý kiến trúc theo quy định của Luật Kiến trúc năm 2019

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2021

 

Kính gửi: Sở Xây dựng Bình Thuận

Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 3410/SXD-QHKT ngày 17/11/2020 của Sở Xây dựng Bình Thuận đề nghị hướng dẫn triển khai thực hiện trong việc lập, thẩm định, phê duyệt quy chế quản lý kiến trúc theo quy định của Luật Kiến trúc năm 2019. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Về thẩm định, phê duyệt quy chế quản lý kiến trúc:

Theo quy định của Luật Kiến trúc năm 2019 tại khoản 4 Điều 14: “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng quy chế quản lý kiến trúc và trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua trước khi ban hành”. Việc trình Hội đồng nhân dân cùng cấp (cấp tỉnh) thông qua quy chế trước khi ban hành thuộc trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Đối với việc lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan về dự thảo quy chế quản lý kiến trúc, thực hiện theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 8 Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc.

2. Về chi phí lập quy chế quản lý kiến trúc:

Theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 15 của Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc, Bộ Xây dựng công bố phương pháp xác định chi phí cho công tác lập và tổ chức thực hiện Quy chế quản lý kiến trúc. Hiện nay, Bộ Xây dựng đã tổ chức xây dựng Thông tư về phương pháp xác định chi phí cho công tác lập và tổ chức thực hiện Quy chế quản lý kiến trúc, đang thực hiện lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định, dự kiến ban hành trong Quý I năm 2021.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về việc triển khai lập, thẩm định, phê duyệt quy chế quản lý kiến trúc theo quy định của Luật Kiến trúc năm 2019 để Sở Xây dựng Bình Thuận biết và thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTr Nguyễn Thanh Nghị (để b/c);
- Lưu: VT, Vụ QHKT.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ QUY HOẠCH KIẾN TRÚC
Trần Thu Hằng

 

>> Xem thêm:  Mẫu công văn đề nghị thanh toán công nợ mới năm 2022 ? Cách viết công văn yêu cầu trả nợ, tiền ?