UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 162/UBND-VHXH
V/v thực hiện chế độ, chính sách đối với người làm công tác hội có tính chất đặc thù.

Bến Tre, ngày 13 tháng 01 năm 2012

Kính gửi:

- Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính.
- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố.

Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội; Thông tư số 11/2010/TT-BNV ngày 26 tháng 11 năm 2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thihành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy địnhvề tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

Căn cứ Quyết định số 68/2010/QĐ-TTg ngày 01 tháng 11 năm2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định hội có tính chất đặc thù; Quyếtđịnh số 30/2011/QĐ-TTg ngày 01 tháng 6 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về chếđộ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tạicác hội;

Căn cứ Quyết định số 2839/QĐ-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2011của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc công nhận danh sách hội có tính chất đặc thùtại tỉnh Bến Tre;

Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định việc thực hiện chế độ, chínhsách đối với người làm công tác tại các hội có tính chất đặc thù, trên địa bàn tỉnhnhư sau:

1. Mức thù lao hàng tháng đối với người đã nghỉ hưu, hưởngchế độ theo quy định của pháp luật, giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách của hộiđặc thù, cụ thể:

Cấp/Chức danh

Mức thù lao hàng tháng so với lương tối thiểu hiện hành (lần)

Cấp tỉnh

Chủ tịch hội

3,00

Phó Chủ tịch hội

2,83

Uỷ viên Thường trực hội

2,66

Kế toán, văn thư

2,31

Cấp huyện

Chủ tịch hội

2,66

Phó Chủ tịch hội

2,49

Uỷ viên Thường trực hội

2,34

Mức thù lao hàng tháng được áp dụng kể từ ngày 01 tháng 01năm 2012.

- Riêng đối với những người công tác tại Hội Văn học nghệthuật Nguyễn Đình Chiểu, Hội Chữ thập đỏ, Liên minh hợp tác xã tỉnh, Hội Ngườimù, Hội Đông y, yêu cầu thực hiện chế độ, chính sách theo quy định của phápluật về cán bộ, công chức, viên chức.

- Đối với Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh BếnTre và Ban đại diện Hội người cao tuổi tiếp tục hưởng mức thù lao hàng thángtheo quy định tại Công văn số 1980/BNV-TCPCP ngày 25 tháng 8 năm 2003 của BộNội vụ và Công văn số 289/UBND-TMXDCB ngày 03 tháng 02 năm 2009 của Uỷ ban nhândân tỉnh.

2. Các chế độ, chính sách khác liên quan đến hội có tínhchất đặc thù:

a) Hội được cấp kinh phí hoạt động theo số biên chế đượcgiao, hàng năm có trách nhiệm báo cáo kết quả sử dụng biên chế về cơ quan cóthẩm quyền quản lý biên chế theo quy định.

Trong trường hợp có sự điều chỉnh về thực hiện nhiệm vụ Nhànước giao theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, các hội có tính chất đặcthù (Hội Văn học nghệ thuật Nguyễn Đình Chiểu, Liên minh hợp tác xã tỉnh, HộiNgười mù, Hội Đông y, Hội Chữ thập đỏ), lập hồ sơ điều chỉnh biên chế gửi cơquan nhà nước có thẩm quyền quản lý biên chế xem xét quyết định. Hồ sơ điềuchỉnh biên chế gồm: Văn bản đề nghị, đề án điều chỉnh biên chế, các tài liệu cóliên quan đến điều chỉnh biên chế kèm theo.

b) Đối với cán bộ, công chức, viên chức được cơ quan có thẩmquyền luân chuyển, điều động, phân công làm việc tại các hội có tính chất đặcthù theo chỉ tiêu biên chế được giao, chế độ, chính sách thực hiện theo quyđịnh của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức.

c) Đối với những người được tuyển dụng theo chỉ tiêu biênchế được cơ quan có thẩm quyền giao tại các hội có tính chất đặc thù, chế độ,chính sách áp dụng theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức.

Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tàichính và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Cao Văn Trọng