BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1620 /TM_XNK
V/v: hàng dệt may XK sang Hoa Kỳ

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2003

Kính gửi: Các Phòng Quản lý XNK khu vực

Để triển khai tốt việc cấp VISA từ 01/7/2003 cho các thương nhân xuất khẩu hàng dệt may đi Hoa Kỳ, Bộ yêu cầu các Phòng Quản lý XNK khu vực thực hiện đúng các việc sau:

1-Ngoài việc cấp VISA cho các lô hàng dệt may xuất khẩu đi Hoa Kỳ theo quy định tại Thông tư số 03/2003/TTLT /TM-KH&ĐT-CN ngày 05/6/2003 của Bộ Thương mại- Kế hoạch & Đầu tư- Công nghiệp, các Phòng Quản lý XNK khu vực làm thủ tục cấp VISA cho các lô hàng đã được cấp Giấy chứng nhận xuất khẩu (E/C) từ trước ngày 01/7/2003, nhưng ngày ký vận tải đơn từ ngày 01/7/2003 trở đi và chỉ trừ hạn ngạch của doanh nghiệp 1 lần.

2-Trong tháng 6 và tháng 7/2003, do khối lượng trích ngang hạn ngạch lớn và khâu văn thư hành chính quá tải nên có thể một số doanh nghiệp vẫn chưa nhận được bản chính Thông báo giao hạn ngạch của Bộ Thương mại, Bộ giao các Phòng Quản lý XNK, căn cứ bảng tổng hợp giao hạn ngạch của liên Bộ xác nhận hạn ngạch cho doanh nghiệp để doanh nghiệp sử dụng làm thủ tục hải quan (tạm thời thay thế bản Thong báo giao hạn ngạch của Bộ Thương mại) được thuận lợi, tránh gây ách tắc xuất khẩu không cần thiết (Mẫu xác nhận gửi kèm theo).

3-Bộ yêu cầu các Phòng Quản lý XNK nghiêm túc thực hiện, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp đẩy mạnh xuất khẩu. Việc cấp VISA phải thực hiện chặt chẽ, đúng nguyên tắc, nhưng không gây khó khăn cho thương nhân.

KT.BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Mai Văn Dâu

PHỤ LỤC 01:

(Ban hành kèm theo công văn số 1620 ngày 30/6/2003 của Bộ Thương mại)

XÁC NHẬN THÔNG BÁO GIAO HẠN NGẠCH

Phòng quản lý xuất nhập khẩu khu vực......xác nhận như sau:

STT

Tên Thương nhân

Mô tả hàng hoá

Cat

Đơn vị tính

Số lượng hạn ngạch được phân giao

Số công văn thông báo giao hạn ngạch của Bộ Thương mại

....ngày...tháng...năm 2003

Ký tên, đóng dấu

Ghi chú:Giấy xác nhận này chỉ có giá trị xác nhận thông báo giao hạn ngạch của thương nhân do Liên Bộ gửi cho Thương nhân nhưng thương nhân chưa nhận được. Thương nhân khi làm thủ tục Hải quan phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về số lượng hạn ngạch thương nhân có và trước đó chưa sử dụng thông báo giao hạn ngạch nêu trên. Khi cấp Visa các phòng quản lý XNK khu vực sẽ đối chiếu số lượng hạn ngạch cụ thể của thương nhân để trừ lùi hạn ngạch. Mọi hành vi sử dụng Giấy xác nhận hạn ngạch này để làm thủ tục hải quan và xin cấp Visa vượt số hạn ngạch được giao sẽ không được chấp thuận.