TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1620/CT-TTHT
V/v Chính sách thuế

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 3 năm 2013

Kính gửi:

Công ty cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương
Địa chỉ: số 25 Bis Nguyễn Thị Minh Khai, quận 01, TP. Hồ Chí Minh
MST: 0305729654

Trả lời văn thư số 0025/2013-CV-BHV/KTNB ngày 18/03/2013của Công ty về chính sách thuế, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

- Căn cứ Khỏan 2, Điều 17 Nghị định số 51/2010/NĐ-CPngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịchvụ hướng dẫn về xử lý thu hồi hóa đơn đã lập:

“Trường hợp hóa đơn đã lập được giao cho người muanếu phát hiện lập sai, hoặc theo yêu cầu của một bên, hàng hóa, dịch vụ đã mua bịtrả lại hoặc bị đòi lại, hai bên lập biên bản thu hồi các liên của số hóa đơnlập sai, hoặc hóa đơn của hàng hóa, dịch vụ bị trả lại, bị đòi lại và lưu giữhóa đơn tại người bán.

Biên bản thu hồi hóa đơn phải thể hiện được nội dunglập sai hoặc lý do đòi lại, trả lại hàng hóa, dịch vụ và các thỏa thuận bồithường giữa hai bên (nếu có)”.

- Căn cứ Khỏan 1, Điều 18 Thông tư số 125/2012/TT-BTCngày 30/07/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ tài chính đối với doanhnghiệp bảo hiểm, tái bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm và chi nhánhdoanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngòai quy định nguyên tắc xác địnhdoanh thu của doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chinhánh nước ngòai:

“Doanh thu từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm là số tiềnphải thu phát sinh trong kỳ được xác định theo nguyên tắc sau:

1.1. Doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, chi nhánh nướcngoài hạch toán khoản thu phí bảo hiểm gốc vào doanh thu khi phát sinh tráchnhiệm bảo hiểm đối với bên mua bảo hiểm, cụ thể như sau:

...

c) Hợp đồng bảo hiểm đã được giao kếtvà doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài có thoả thuậncho bên mua bảo hiểm nợ phí bảo hiểm trong hợp đồng bảo hiểm. Trong trường hợpnày, doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài vẫn phải hạch toánvào thu nhập khoản tiền cho bên mua bảo hiểm nợ mặc dù bên mua bảo hiểm chưađóng phí bảo hiểm. Các trường hợp cụ thể bao gồm:

- Trong trường hợp bên mua bảo hiểm không đóng đủphí bảo hiểm hoặc không đóng phí bảo hiểm theo thời hạnthoả thuận trong hợp đồng bảo hiểm, hợp đồng bảo hiểm sẽ tựchấm dứt hiệu lực bảo hiểm vào ngày kế tiếp ngày bên mua bảo hiểm phải đóng phíbảo hiểm theo thoả thuận trong hợp đồng bảo hiểm.

- Doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, chi nhánh nướcngoài ghi giảm doanh thu tương ứng với thời gian hợp đồng bảo hiểm không phátsinh trách nhiệm bảo hiểm do bên mua bảo hiểm không thực hiện đóng phí bảo hiểmtheo đúng thoả thuận nợ phí.

…”.

Trường hợp theo trình bày của Công ty đã ký hợp đồngvới khách hàng, lập hóa đơn GTGT, và kê khai thuế nhưng sau đó khách hàng khôngđóng phí (kể cả phí phải đóng theo thời hạn cho nợ phí của hợp đồng) theo đúngthời hạn thỏa thuận nợ phí thì Công ty và khách hàng phải lập biên bản trả lạidịch vụ, nếu khách hàng là tổ chức, cá nhân kinh doanh thì khi trả lại dịch vụkhách hàng phải lập hóa đơn trả lại cho Công ty, nếu khách hàng là tổ chức, cánhân không kinh doanh thì Công ty thu hồi lại hóa đơn đã lập, đồng thời kê khaigiảm doanh thu, giảm thuế GTGT đầu ra theo quy định.

Trường hợp khách hàng không đóng đủ phí theo cam kếttrên hợp đồng nhưng khách hàng không lập hóa đơn trả lại dịch vụ (đối với tổchức, cá nhân kinh doanh) hoặc khách hàng không trả lại hóa đơn đã lập (đối vớitổ chức, cá nhân không kinh doanh) thì Công ty không được kê khai điều chỉnhgiảm doanh thu và số thuế GTGT đầu ra theo quy định.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theođúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bảnnày.

Nơi nhận:
- Như trên
- Phòng Pháp chế
- Phòng KTT 3
- Lưu: (TTHT,HC)
610-4205/2013-pdhoa

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNGTrần Thị Lệ Nga