BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ----------------

Số: 1620/TCT-DNL

V/v: Tổ chức thực hiện Quyết định số 856/QĐ-BTC ngày19/4/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------------

Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2010

Kính gửi:

- Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Doanh nghiệp thuộc Danh sách ban hành kèm theo Quyết định số số 856/QĐ-BTC

Ngày 19/04/2010 Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 856/QĐ-BTC về việc ban hành Danh sách doanh nghiệp thuộc diện Tổng cục Thuế trực tiếp tổ chức công tác quản lý thuế theo phụ lục số 01, 02 và 03.

Để triển khai thực hiện Quyết định 856/QĐ-BTC nêu trên, theo quy định của Luật Quản lý thuế, pháp luật thuế hiện hành Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Các doanh nghiệp thuộc Danh sách ban hành kèm theo Quyết định số 856/QĐ-BTC ngày 19/04/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính tiếp tục thực hiện việc đăng ký thuế, kê khai thuế, nộp thuế và quyết toán thuế trực tiếp với Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

2. Căn cứ Quyết định số 106/QĐ-BTC ngày 14/1/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Vụ và Văn phòng thuộc Tổng cục Thuế và Quyết định số 856/QĐ-BTC ngày 19/04/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Danh sách doanh nghiệp thuộc diện Tổng cục Thuế trực tiếp tổ chức công tác quản lý thuế, Tổng cục thuế sẽ ban hành hướng dẫn cụ thể về Quy chế phối hợp công tác giữa Vụ Quản lý thuế DNL (Tổng cục thuế) với Cục thuế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc chỉ đạo và quản lý thuế đối với các doanh nghiệp thuộc Danh sách ban hành kèm theo Quyết định số 856/QĐ-BTC nêu trên.

3. Đề nghị Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện công tác tuyên truyền, giải thích với các doanh nghiệp để đảm bảo việc tổ chức thực hiện Quyết định số 856/QĐ-BTC ngày 19/04/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính .

Tổng cục Thuế thông báo để các Cục Thuế biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo TC (để báo cáo);
- Các Vụ, đơn vị thuộc, trực thuộc Tổng cục;
- Lưu: VT, DNL (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGPhạm Duy Khương