BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1620/TCT-DNNN
V/v: Khấu trừ thuế GTGT

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2007

Kính gửi: Cục Thuế Tỉnh An Giang

Trả lời công văn số 1275/CT-XLTK ngày 26/6/2006 của Cục thuế An Giang về việc khấu trừ thuế GTGT đối với hoá đơn quá thời hạn 3 tháng của Công ty TNHH Tuấn Anh và Công ty TNHH SXTM & DV Thuận An, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại công văn số 340/BTC-TCT ngày 10/1/2006 của Bộ Tài chính về việc khấu trừ thuế GTGT;

Để có đủ căn cứ xem xét giải quyết việc khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với hoá đơn GTGT kê khai trễ hạn của Công ty TNHH Tuấn Anh và Công ty TNHH SXTM & DV Thuận An, đề nghị Cục thuế kiểm tra xem xét cụ thể và báo cáo bổ sung về Tổng cục Thuế một số nội dung sau:

- 02 Công ty nêu trên đã kê khai đủ thuế đầu ra và chấp hành đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế cho NSNN;

- Xác minh các đơn vị bán hàng đã kê khai nộp thuế GTGT đầu ra.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh An Giang biết và thực hiện.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty TNHH Tuấn Anh
- Công ty TNHH SXTM&DV Thuận An
- Lưu: VT, TCT (VT, DNNN )

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG BAN QL THUẾ DNNN
PHÓ TRƯỞNG BẢN
Nguyễn Trọng Hiệp