BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1620/TCT-KK
V/v hướng dẫn vướng mắc về kê khai, nộp thuế nhà thầu

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2013

Kínhgửi: Cục thuế tỉnh Kiên Giang

Trả lời công văn số 97/CT-KTT đềngày 24/01/2013 của Cục thuế tỉnh Kiên Giang đề nghị hướng dẫn vướng mắc về kêkhai, nộp thuế nhà thầu, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Điểm 2.1, Mục X, Phần BThông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007; khoản 2, Điều 18 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn:"Bên Việt Namký hợp đồng với nhà thầu nước ngoài không thực hiện chế độ kế toán Việt Namphải khấu trừ và nộp thuế thay cho nhà thầu nước ngoài và nộp hồ sơ khai thuếcho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của bên Việt Nam.

Đối với hợp đồng nhà thầu là hợpđồng xây dựng, lắp đặt thì nộp hồ sơ khai thuế cho cục thuế quản lý địa phươngnơi diễn ra hoạt động xây dựng, lắp đặt."

Điểm 1.2, khoản 1; điểm 2.2 khoản2, Mục I và điểm 2.1.1 (b2), khoản 2; điểm 3.1 (b2) Mục III Phần B Thông tư 134/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ Tài chính quy định thực hiện nghĩa vụthuế đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thunhập tại Việt Nam.

"việc cung cấp hàng hóa cókèm theo các dịch vụ tiến hành tại Việt Nam như lắp đặt, chạy thử, bảo hành,bảo dưỡng, thay thế, các dịch vụ khác đi kèm với việc cung cấp hàng hóa, kể cảtrường hợp việc cung cấp các dịch vụ nêu trên có hoặc không nằm trong giá trịcủa hợp đồng cung cấp hàng hóa thì giá trị hàng hóa chỉ phải chịu thuế GTGTkhâu nhập khẩu theo quy định, phần giá trị dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuếGTGT theo hướng dẫn tại Thông tư này. Trường hợp hợp đồng không tách riêng đượcgiá trị hàng hóa và giá trị dịch vụ đi kèm thì thuế GTGT được tính chung cho cảhợp đồng.";

"việc cung cấp hàng hóa cókèm theo các dịch vụ tiến hành tại Việt Nam như lắp đặt, chạy thử, bảo hành,bảo dưỡng, thay thế, các dịch vụ khác đi kèm với việc cung cấp hàng hóa, kể cảtrường hợp việc cung cấp các dịch vụ nêu trên có hoặc không nằm trong giá trịcủa hợp đồng cung cấp hàng hóa thì thu nhập chịu thuế TNDN của Nhà thầu nướcngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài là toàn bộ giá trị hàng hóa, dịch vụ" Và,

"b2) Trường hợp Nhà thầunước ngoài ký hợp đồng với Nhà thầu phụ Việt Nam hoặc Nhà thầu phụ nước ngoàithực hiện nộp thuế theo Mục II Phần B Thông tư này để giao bớt một phần giá trịcông việc được quy định tại Hợp đồng nhà thầu ký với Bên Việt Nam thì doanh thutính thuế GTGT của Nhà thầu nước ngoài không bao gồm giá trị công việc, giá trịmáy móc thiết bị do Nhà thầu phụ Việt Nam hoặc Nhà thầu phụ nước ngoài thựchiện. Nhà thầu phụ Việt Nam, Nhà thầu phụ nước ngoài thực hiện khai, nộp thuếtheo hướng dẫn tại Điểm 2, Điểm 3 Mục II Phần B Thông tư này. Quy định này khôngáp dụng trong trường hợp Nhà thầu nước ngoài ký hợp đồng với các nhà cung cấptại Việt Nam để mua hàng hóa, dịch vụ phục vụ việc thực hiện Hợp đồng nhàthầu";

"b2) Trường hợp Nhà thầunước ngoài ký hợp đồng với Nhà thầu phụ Việt Nam hoặc Nhà thầu phụ nước ngoàithực hiện nộp thuế theo Mục II Phần B Thông tư này để giao bớt một phần giá trịcông việc được quy định tại Hợp đồng nhà thầu ký với Bên Việt Nam thì doanh thutính thuế TNDN của Nhà thầu nước ngoài không bao gồm giá trị công việc, giá trịmáy móc, thiết bị do Nhà thầu phụ Việt Nam hoặc Nhà thầu phụ nước ngoài thựchiện. Nhà thầu phụ Việt Nam, Nhà thầu phụ nước ngoài thực hiện khai, nộp thuếtheo hướng dẫn tại Điểm 2, Điểm 3 Mục II Phần B Thông tư này. Quy định nàykhông áp dụng trong trường hợp Nhà thầu nước ngoài ký hợp đồng với các nhà cungcấp tại Việt Nam để mua hàng hóa, dịch vụ phục vụ việc thực hiện Hợp đồng nhàthầu";

1. Về địa điểm kê khai, nộp thuếnhà thầu:

Trường hợp Tổng Công ty cảng Hàngkhông Miền Nam là chủ đầu tư dự án sân bay Quốc tế Phú Quốc và đã ký hợp đồng vớicác nhà thầu nước ngoài để thực hiện dự án đối với các gói thầu xây dựng, lắpđặt tại tỉnh Kiên Giang thì Tổng Công ty cảng Hàng không Miền Nam thực hiện nộpthuế thay cho nhà thầu nước ngoài (trong trường hợp nhà thầu nước ngoài khôngtrực tiếp nộp thuế tại Việt Nam) và nộp hồ sơ khai thuế, nộp thuế tại Cục Thuếtỉnh Kiên Giang nơi diễn ra hoạt động xây dựng lắp đặt.

2. Về xác định doanh thu tính thuếnhà thầu:

Đối với hợp đồng xây dựng lắp đặtdo Tổng Công ty Hàng không Miền Nam ký với đối tác nước ngoài (Công ty SUTRONCORPORATION) ngày 8/5/2012 bao gồm những phần công việc như: phần hàng hóa nhậpkhẩu từ nước ngoài về; phần hàng hóa cung cấp trong nước; phần dịch vụ thựchiện tại Việt Nam thì xác định giá trị, doanh thu tính thuế của hợp đồng nhưsau:

- Đối với phần hàng hóa nhập khẩuvà phần dịch vụ đi kèm thực hiện tại Việt Nam thì phần giá trị hợp đồng tínhthuế GTGT, TNDN thực hiện như sau:

+ Thuế GTGT: giá trị hàng hóa chỉphải chịu thuế GTGT khâu nhập khẩu theo quy định, phần giá trị dịch vụ thuộcđối tượng chịu thuế GTGT theo hướng dẫn tại Thông tư số 134/2008/TT-BTC .

+ Thuế TNDN: thu nhập chịu thuếTNDN của Nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài là toàn bộ giá trị hànghóa, dịch vụ.

- Đối với phần hàng hóa cung cấptrong nước: doanh thu tính thuế GTGT, TNDN không bao gồm phần giá trị công việcdo nhà thầu nước ngoài giao bớt cho nhà thầu phụ Việt Nam hoặc nhà thầu phụnước ngoài thực hiện. Nhà thầu phụ Việt Nam, Nhà thầu phụ nước ngoài thực hiệnkhai, nộp thuế theo hướng dẫn tại Điểm 2, Điểm 3 Mục II, Phần B Thông tư số134/2008/TT-BTC Không áp dụng quy định này đối với trường hợp nhà thầu nướcngoài ký hợp đồng đối với các nhà cung cấp tại Việt Nam để mua hàng hóa, dịchvụ phục vụ việc thực hiện Hợp đồng nhà thầu. Do đó, doanh thu tính thuế GTGT vàthuế TNDN không được trừ giá trị hàng hóa, dịch vụ do nhà thầu nước ngoài muacủa các nhà cung cấp Việt Nam để thực hiện Hợp đồng nhà thầu.

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Kiên Giangphối hợp với Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh hướng dẫn đơn vị thực hiện kê khai, nộphồ sơ khai thuế và nộp thuế theo đúng quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để các CụcThuế biết, hướng dẫn Doanh nghiệp thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Công ty Cảng hàng không Miền Nam;
- Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh;
- Vụ CS; PC, DNL (TCT);
- Lưu: VT, KK (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Trần Văn Phu