BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1620/TCT-PCCS
V/v: Thuế TNDN đối với DN phần mềm

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2006

Kính gửi:

Hiệp hội doanh nghiệp phần mềm Việt Nam
185 Giảng Võ, Hà Nội

Trả lời công văn số 029/VINASA /06 ngày 6/4/2006 của Hiệp hội doanh nghiệp phần mềm Việt Nam hỏi về chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp phần mềm, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 2 Mục C thông tư số 123/2004/TT-BTC ngày 22/12/2004 hướng dẫn về thuế đối với doanh nghiệp phần mềm có nêu: “…các ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp theo hướng dẫn tại điểm 1, 2 và 3 mục I, Phần B Thông tư này hết hiệu lực vào thời điểm hết hiệu lực của Nghị quyết số 07/2000/NQ-CP ngày 5/6/2000 của Chính phủ về xây dựng và phát triển công nghiệp phần mềm giai đoạn 2001-2005”.

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, các doanh nghiệp phần mềm được thành lập và hoạt động trong giai đoạn từ năm 2000-2005 thì được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo hướng dẫn tại điểm 1, 2, 3 mục I Phần B Thông tư số 123/2004/TT-BTC ngày 22/12/2004 của Bộ Tài chính.

Các doanh nghiệp phần mềm thành lập và hoạt động từ năm 2006 (năm Nghị quyết số 07/2000/NQ-CP ngày 5/6/2000 hết hiệu lực) không thuộc phạm vi điều chỉnh tại Thông tư số 123/2004/TT-BTC

Tổng cục Thuế trả lời để Hiệp hội doanh nghiệp phần mềm Việt Nam biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục thuế các tỉnh, TP;
- Lưu VT, PCCS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương