VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1620/VPCP-KNTN
V/v tổ chức Hội nghị toàn quốc của Ban Chỉ đạo 127 Trung ương và các lực lượng Quản lý thị trường

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2010

Kính gửi:

- Ban Chỉ đạo 127 Trung ương;
- Bộ Công thương.

Xét đề nghị của Ban Chỉ đạo 127 Trung ương và Bộ Công thươngtại văn bản số 06/BCĐ-QLTT ngày 05 tháng 3 năm 2010 về việc tổ chức Hội nghịtoàn quốc triển khai công tác chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mạinăm 2010 của Ban Chỉ đạo 127 Trung ương và Hội nghị toàn quốc triển khai côngtác quản lý thị trường năm 2010 của Bộ Công thương; Phó Thủ tướng Hoàng TrungHải, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, có ý kiến chỉ đạo như sau:

Bộ Công thương phối hợp với Ban Chỉ đạo 127 Trung ương để tổchức Hội nghị toàn quốc về chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại vàcông tác quản lý thị trường năm 2010 với nội dung thiết thực, thành phần gọnnhẹ, tiết kiệm và đạt yêu cầu đề ra.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ban Chỉ đạo 127 Trung ươngvà Bộ Công thương biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Hoàng Trung Hải (để báo cáo);
- VPCP: BTCN, PCN Phạm Văn Phượng, PCN Kiều Đình Thụ, Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, TKBT, TH;
- Lưu: VT, KNTN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng