BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16200/BTC-TCT
V/v hạch toán kế toán và chính sách thuế đối với hoạt động góp vốn trong doanh nghiệp.

Hà Nội, ngày 6 tháng 11 năm 2014

Kính gửi: CụcThuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Căn cứ quy định của Luật doanhnghiệp, Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật thuế thu nhập cá.nhân và quy địnhvề chế độ kế toán doanh nghiệp Bộ Tài chính hướng dẫn về vấn đề hạch toán kếtoán và chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động góp vốn trongdoanh nghiệp không phải là công ty cổ phần như sau:

Khi doanh nghiệp thực hiện tiếpnhận thêm thành viên góp vốn mới theo quy định của pháp luật có thể phát sinhtrường hợp số tiền thành viên góp vốn mới bỏ ra cao hơn giá trị phần vốn gópcủa thành viên đó trong tổng số vốn điều lệ của doanh nghiệp. Nếu khoản chênhlệch cao hơn giữa số tiền thành viên góp vốn mới phải bỏ ra so với giá trị vốngóp của thành viên đó được các thành viên góp vốn của doanh nghiệp thỏa thuậnxác định là thuộc sở hữu chung của doanh nghiệp nhận vốn góp thì hạch toán vàotài khoản vốn khác (tài khoản 4118) trong nguồn vốn kinh doanh của doanhnghiệp, không tính vào thu nhập chịu thuế để tính thuế thu nhập doanh nghiệpcủa doanh nghiệp nhận vốn góp. Nếu các bên thỏa thuận khoản chênh lệch cao hơnnêu trên thuộc sở hữu riêng của một hoặc một số thành viên góp vốn cũ trongdoanh nghiệp, không bổ sung vào nguồn vốn kinh doanh của doanh nghiệp thì khoảnchênh lệch này là thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng vốn, thành viên góp vốncũ nào có thu nhập phải kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc thuế thunhập cá nhân theo quy định.

Ví dụ: Công ty TNHH A có vốnđiều lệ ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là 100 tỷ đồng với 2 thànhviên góp vốn ban đầu là tổ chức X và cá nhân Y, mỗi thành viên sở hữu 50% vốnđiều lệ (tương ứng là 50 tỷ đồng). Sau 5 năm hoạt động sản xuất kinh doanh hiệuquả, Công ty quyết định tăng vốn điều lệ thành 160 tỷ đồng, đồng thời tiếp nhậnthêm thành viên góp vốn mới Z sở hữu 20% vốn điều lệ mới (tương ứng là 32 tỷđồng) và tỷ lệ vốn góp trong vốn điều lệ tương ứng của các thành viên là: Xchiếm40%, Y chiếm 40% và Zchiếm 20%. Để được sở hữu 20% vốn điều lệ trongCông ty, theo thỏa thuận giữa các thành viên thì thành viên Zphải chitrả 40 tỷ đồng.

Trường hợp khoản chênh lệch 8tỷ đồng (= 40 tỷ đồng - 32 tỷ đồng) được các bên thỏa thuận là sở hữu chung củaCông ty A (của tất cả 3 thành viên X, Y, Z) và bổ sung vào nguồn vốn kinh doanhthì không tính vào thu nhập chịu thuế để tính thuế thu nhập doanh nghiệp củaCông ty A.

Trường hợp khoản chênh lệch 8tỷ đồng nêu trên được các bên thỏa thuận là thuộc sở hữu của 2 thành viên gópvốn ban đầu thì thành viên là tổ chức (X) phải kê khai, nộp thuế thu nhập doanhnghiệp và thành viên là cá nhân (Y) phải kê khai, nộp thuế thu nhập cá nhântheo quy định đối với hoạt động chuyển nhượng vốn.

Bộ Tài chính hướng dẫn để các đơn vị được biết và thựchiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các đơn vị: CST, PC, CĐKT, TCDN;
- Lưu VT, TCT (VT, CS (3b))

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn