TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL V HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1621/GSQL-GQ1
V/v xuất khẩu mặt hàng gỗ có nguồn gốc nhập khẩu

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2014

Kính gửi: Công ty CP Việt Dutch Quốc tế.

Trả lời công văn số 141201/VD-TCHQ ngày 01/12/2014 của Công ty CP Việt Dutch Quốc tế về vướng mắc trong quá trình xuất khẩu mặt hàng gỗ có nguồn gốc nhập khẩu từ Lào, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về hồ sơ hải quan:

Căn cứ Khoản 7 Điều 9 Nghị định số 187/2013/NĐ-CP thì việc nhập khẩu gỗ các loại từ các nước có chung đường biên giới sẽ do Bộ Công Thương hướng dẫn cụ thể việc nhập khẩu, cửa khẩu nhập khẩu phù hợp pháp luật ViệtNam và các nước cũng như các thỏa thuận có liên quan của Việt Nam với các nước và văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Liên quan đến việc nhập khẩu gỗ từ Lào, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 37/2014/TT-BCT ngày 24/10/2014 quy định việc tạm ngừng kinh doanh tạm nhập tái xuất gỗ tròn, gỗ xẻ từ rừng tự nhiên từ Lào và Campuchia, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08/12/2014. Trường hợp của Công ty không thuộc đối tượng điều chỉnh của Thông tư số 37/2014/TT-BCT .

Do vậy, việc nhập khẩu gỗ từ Lào không phải xin giấy phép của Bộ Công Thương, việc hồ sơ hải quan nhập khẩu gỗ từ Lào tương tự như các hàng hóa khác theo quy định tại Khoản 2 Điều 12 Thông tư số 128/2013/TT-BTC .

2. Về mã loại hình xuất khẩu:

Căn cứ công văn số 3283/TCHQ-GSQL ngày 31/3/2014 về mã loạihình xuất nhập khẩu trên hệ thống VNACCS,đối chiếu với trường hợp của Công ty xuất khẩu hàng hóa có nguồn gốc nhập khẩu từ nước ngoài theo thủ tục hải quan điện tử thì thực hiện khai báo hải quan theo mã loại hình xuất trả hàng nhập khẩu là B13.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến để Công ty biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Vũ Ngọc Anh-PTCT (để b/cáo);
- Lưu: VT, GQ1 (03b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn