BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1621/TCT-DNL
V/v hướng dẫn quyết toán thuế TNDN đối với thu nhập từ dự án đầu tư ra nước ngoài của PVN.

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2013

Kínhgửi: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2055/DKVN-TCKT ngày 26/03/2013 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam kiến nghị hướngdẫn kê khai, quyết toán thuế TNDN đối với phần lợi nhuận của PVN nhận được từtham gia Dự án đầu tư tại Nhenhexky - Liên bang Nga.

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ýkiến như sau:

Tại Khoản 17 Điều 1 Nghị định số 17/2009/NĐ-CP ngày 16/02/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung, một số điềucủa Nghị định 121/2007/NĐ-CP ngày 25/07/2007 quy định về đầu tư trực tiếp ranước ngoài trong hoạt động dầu khí:

"Sau khi hoàn thành các nghĩavụ thuế theo quy định của pháp luật nước tiếp nhận đầu tư và pháp luật ViệtNam, Nhà đầu tư được giữ lại ở nước ngoài lợi nhuận của dự án dầu khí phục vụcác mục đích sau:

a) Tái đầu tư cho dự án dầu khí đãđược cấp Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh;

b) Đầu tư cho các dự án dầu khíkhác ở nước tiếp nhận đầu tư của Nhà đầu tư đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tưđiều chỉnh".

Tại Điều 25 Nghị định số121/2007/NĐ-CP ngày 25/07/2007 quy định về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài tronghoạt động dầu khí:

"1. Trong thời hạn 06 tháng kểtừ ngày có quyết toán thuế hoặc văn bản có giá trị pháp lý tương đương theo quyđịnh của pháp luật nước tiếp nhận đầu tư, Nhà đầu tư phải chuyển toàn bộ lợi nhuậnvề Việt Nam trừ các khoản lợi nhuận được giữ lại theo quy định tại khoản 1 Điều24 Nghị định này.

2. Trường hợp có nhu cầu kéo dàithời hạn quy định tại khoản 1 Điều này, Nhà đầu tư phải có văn bản nêu rõ lýdo, trình Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xem xét, quyết định. Việc gia hạn đượcthực hiện không quá 02 lần, mỗi lần không quá 06 tháng".

Đề nghị Tập đoàn Dầu khí Việt Namthực hiện theo các quy định nêu trên đối với hoạt động đầu tư trực tiếp ra nướcngoài của Tập đoàn.

Việc kê khai, quyết toán thuế TNDNđối với thu nhập từ dự án đầu tư ra nước ngoài của PVN thực hiện theo hướng dẫntại Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/07/2012; Thông tư số 104/2011/TT-BTCngày 12/7/2011 của Bộ Tài chính.

Đề nghị Tập đoàn Dầu khí Việt Namliên hệ với Cục Thuế Thành phố Hà Nội để được hướng dẫn cụ thể thủ tục kê khai,quyết toán thuế TNDN đối với phần lợi nhuận từ dự án đầu tư ra nước ngoài.

Tổng cục Thuế thông báo để Tập đoànDầu khí Việt Nam được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế TP. Hà Nội;
- Lưu: VT, DNL (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ QLT DOANH NGHIỆP LỚN
Đặng Ngọc Minh