BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1621/TCT-PCCS
V/v: Thuế suất thuế GTGT đối với nhân hạt điều

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2006

Kính gửi:

- Cục thuế tỉnh Phú Yên
- Công ty cổ phần chế biến thực phẩm Phú Yên

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 01-KN-PYFOODSCO ngày 09/01/2006 của Công ty cổ phần chế biến thực phẩm Phú Yên. Về vấn đề này Tổng cục Thuế đã có công văn số 33/TCT-PCCS ngày 01/01/2006 hướng dẫn Cục thuế tỉnh Phú Yên thực hiện. Tuy nhiên theo kiến nghị của Công ty hiện nay việc thu thuế GTGT đối với sản phẩm nhân hạt điều của các địa phương không thống nhất. Hiện nay, Tổng cục Thuế đang lấy ý kiến của các đơn vị có liên quan và các Cục thuế đề có hướng xử lý phù hợp.

Trong thời gian chưa có ý kiến chính thức, đề nghị Cục thuế tỉnh Phú Yên hướng dẫn Công ty cổ phần chế biến thực phẩm Phú Yên và các đơn vị sản xuất, kinh doanh nhân hạt điều trên địa bàn tỉnh Phú Yên kê khai thuế GTGT đối với sản phẩm nhân hạt điều với mức thuế suất thuế GTGT 5%. Các trường hợp đã kê khai 5% thì tạm thời chưa yêu cầu đơn vị điều chỉnh lại theo tinh thần công văn số 33/TCT-PCCS ngày 01/01/2006 của Tổng cục Thuế.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Công ty cổ phần chế biến thực phẩm Phú Yên được biết. Cục thuế tỉnh Phú Yên hướng dẫn thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT, PCCS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương