BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1622 TCT/NV4
V/v kê khai, nộp thuế GTGT hoạt động xây dựng

Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2003

Kính gửi:

- Công ty xây dựng 99
(Tổng công ty xây dựng Trường Sơn)

Trả lời công văn số 97/TB-TC ngày 14/4/2003 của Công ty xây dựng 99 (thuộc Tổng công ty xây dựng Trường Sơn) về kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hoạt động xây dựng công trình gói thầu số 18 quốc lộ 6 (tại Sơn La), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo hướng dẫn tại điểm 2, mục I và điểm 2, mục II Phần C Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT thì “Cơ sở hoạt động sản xuất, kinh doanh có trụ sở chính ở một địa phương (tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) nhưng có cơ sở hạch toán phụ thuộc kể cả trụ sở, văn phòng giao dịch làm thủ tục bán hàng ở một địa phương khác thì cơ sở kinh doanh phải đăng ký nộp thuế với cơ quan thuế nơi đóng trụ sở, các cơ sở hạch toán phụ thuộc cũng phải đăng ký nộp thuế GTGT với cơ quan Thuế ở địa phương nơi cơ sở phụ thuộc đóng trụ sở” và “Trường hợp các cơ sở xây dựng, lắp đặt có tổ chức các đơn vị phụ thuộc không có tư cách pháp nhân như: tổ, đội xây dựng, ban quản lý công trình thực hiện xây lắp các công trình ở địa phương khác (tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) nơi đóng trụ sở chính không kê khai xác định được thuế GTGt đầu vào và thuế đầu ra, thuế phải nộp theo qui định thì đơn vị xây dựng, lắp đặt hoặc cơ sở chính phải kê khai doanh thu và thuế GTGT nộp tại địa phương nơi xây dựng công trình, hạng mục công trình theo tỷ lệ bằng 1% trên giá thanh toán công trình, hạng mục công trình chưa có thuế GTGT. Cơ sở xây dựng, lắp đặt có trách nhiệm kê khai, quyết toán thuế GTGT theo chế độ qui định với cơ quan Thuế nơi đóng trụ sở chính. Số thuế GTGT đã nộp khi cơ sở xây dựng kê khai nộp thuế GTGT tại văn phòng trụ sở chính”.

Do đó, Công ty xây dựng 99 có trụ sở chính tại Hoài Đức, Hà Tây tổ chức thành lập các đội xây dựng (gọi tắt là các đội), không có tư cách pháp nhân, các đội này thực hiện xây dựng công trình gói thầu số 18 quốc lộ 6 thuộc địa bàn Sơn La nếu:

- Trường hợp các đội kê khai, xác định được thuế GTGT đầu vào, thuế đầu ra, thuế GTGT phải nộp thì các đội phải thực hiện kê khai, nộp, quyết toán thuế GTGT hoạt động xây dựng xây dựng gói thầu số 18 quốc lộ 6 với Cục Thuế tỉnh Sơn La.

- Trường hợp các đội không kê khai, xác định được thuế GTGT đầu vào, thuế GTGT phải nộp thì các đội phải kê khai doanh thu của gói thầu số 18 quốc lộ 6 và nộp thuế GTGT theo tỷ lệ 1% trên giá thanh toán công trình chưa có thuế GTGT với Cục thuế tỉnh Sơn La, Công ty có trách nhiệm, kê khai, quyết toán thuế GTGT xây dựng gói thầu số 18 quốc lộ 6 với Cục thuế tỉnh Hà Tây, số thuế GTGT đã nộp 1% tại Sơn La được tính vào số thuế GTGT đã nộp khi Công ty kê khai, nộp, quyết toán thuế GTGT với Cục thuế tỉnh Hà Tây.

Đề nghị Công ty 99 liên hệ với Cục thuế tỉnh Hà Tây và Cục thuế tỉnh Sơn La để được hướng dẫn và thực hiện kê khai, nộp, quyết toán thuế GTGT đối với hoạt động xây dựng gói thầu 18 quốc lộ 6 theo hướng dẫn nêu trên./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương