BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1622/TCT-PCCS
V/v: Thuế suất thuế GTGT

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2007

Kính gửi:

- Ông Ty Cổ Phần Cơ Điện Miền Trung(Khu công nghiệp Hoà Cẩm - Quận Cẩm Lệ - TP Đà Nẵng)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 358/CV-CĐMT-P5 ngày 23/03/2007 của Công ty cổ phần cơ điện Miền Trung v/v vướng mắc về thuế suất thuế GTGT của hộp bảo vệ công tơ điện bằng kim loại và tủ trang cụ an toàn đựng dụng cụ đồ nghề dùng cho ngành điện.

Về vấn đề này, Bộ Tài chính đã có công văn số 13986/BTC-TCT ngày 09/11/2006 và Tổng cục Thuế đã có công văn số 745/TCT-PCCS ngày 12/2/2007 trả lời đơn vị, theo đó thuế suất thuế GTGT của hai sản phẩm trên là 10% (căn cứ vào Biểu thuế suất thuế GTGT theo Danh mục biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 62/2004/TT-BTC ngày 24/6/2004 của Bộ Tài chính).

Tổng cục Thuế đã chuyển công văn của Công ty đến Vụ Chính sách thuế để nghiên cứu sửa đổi, bổ sung chính sách trong thời gian tới.

Trong thời gian này, đề nghị Công ty tiếp tục thực hiện kê khai, nộp thuế đối với các sản phẩm hộp bảo vệ công tơ điện và tủ trang cụ an toàn đựng dụng cụ đồ nghề cho ngành điện theo các công văn hướng dẫn của Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty cổ phần cơ điện Miền Trung biết và thực hiện.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP. Đà Nẵng
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương