BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1623 /TM-XNK
V/v: xin hạn ngạch thuế quan mặt hàng bông nhập khẩu

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2003

Kính gửi: Công ty liên doanh dệt SAIGON JOUBO

Bộ Thương mại nhận được văn bản số 09/XNK-SJB ngày 09/06/2003 của Công ty Liên doanh Dệt Saigon Joubo về việc xin hạn ngạch thuế quan mặt hàng bông nhập khẩu năm 2003. Về vấn đề này, btm có ý kiến như sau:

Hiện nay Bộ Thương mại đang phối hợp với Bộ Tài chính và các Bộ Quản lý sản xuất để ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện Quyết định số 91/2003/QĐ-TTg ngày 09/5/2003 của Thủ tướng Chính phủ về áp dụng hạn ngạch thuế quan đối với hàng nhập khẩu tại Việt Nam. Do đây là công cụ quản lý nhập khẩu mới, cần chuẩn bị kỹ trước khi áp dụng nên Bộ Thương mại đã có công văn số 1492/TM-XNK ngày 27/06/2003 báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc không kịp thực hiện hạn ngạch thuế quan các mặt hàng bông, thuốc lá nguyên liệu và muối từ ngày 01/07/2003.

Vì vậy, trong thời gian trước mắt việc nhập khẩu bông được thực hiện theo cơ chế quản lý nhập khẩu hiện hành. Việc cấp giấy phép nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan đối với mặt hàng bông sẽ được Bộ Thương mại thực hiện khi các văn bản hướng dẫn thi hành Quyết định 91/2003/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành theo quy định của pháp luật.

Bộ Thương mại thông báo để Công ty được biết và thực hiện.

KT.BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Mai Văn Dâu