BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1623/TCHQ-GSQL
V/v trả lời vướng mắc thủ tục hải quan

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2009

Kính gửi: Công ty TNHH Công nghiệp Brother ViệtNam
(Địa chỉ Khu CN Phúc Điền, Thành Phố Hải Dương)

Trả lời công văn số 119/2009/SH-BIVN ngày 19/02/2009 củaCông ty TNHH Công nghiệp Brother Việt Nam v/v ghi tại trích yếu, Tổng cục Hảiquan có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại điều 50, Luật Thương mại 2005 thì Hợpđồng mua bán hàng hoá phải có các nội dung chủ yếu sau: Tên hàng, số lượng, quycách, chất lượng, giá cả, phương thức thanh toán, địa điểm và thời hạn giaonhận hàng... Do đó, việc Công ty đăng ký theo hợp đồng chung mà không nêu rõ sốlượng cụ thể của đơn hàng, ngày tháng giao hàng, giá cả sẽ dẫn đến việc cơ quanHải quan không thể theo dõi, quản lý được.

2. Incoterm 2000 là những tập quán thương mại quốc tế đượcáp dụng rộng rãi trên thế giới, nhưng không phải là các quy định bắt buộc phảituân theo trong hoạt động thương mại. Theo hướng dẫn của tiêu thức số 10 vềcách ghi các tiêu thức trên TKXK (hoặc ô số 14 đối với TKNK) tại Quyết định số 1257/QĐ-TCHQ ngày 4/12/2001 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v ban hànhtờ khai hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu, giấy thông báo thuế và quyết định điềuchỉnh thuế thì doanh nghiệp phải ghi rõ điều kiện giao hàng mà hai bên đã thỏathuận trong hợp đồng thương mại. Do vậy, việc Công ty áp dụng giá FOB khi xuấtkhẩu tùy thuộc vào sự thỏa thuận của các bên trong hợp đồng thương mại và cũngphù hợp với hướng dẫn tại Thông tư 40/2008/TT-BTC ngày 21/5/2008 của Bộ Tàichính.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty được biết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh