BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1623/TCHQ-TXNK
V/v xem xét giảm giá

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2011

Kính gửi:

- Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh
- Cục Hải quan TP. Hải Phòng

Tổng cục Hải quan nhận được côngvăn số 916/HQHP-TXNK ngày 4/3/2011 của Cục Hải quan TP. Hải Phòng; số 540/HQHCM-TXNK ngày 7/3/2011 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh và số 25/CV-2011 ngày 25/2/2011 của Công ty Cổ phần ô tô Đô Thành về việc xem xét khoản giảm giáđối với hợp đồng nguyên tắc số DT-DW101222-1 ngày 22/12/2010 nhập khẩu theo cáctờ khai số 61/NK /KDO/KV1-CL ngày 8/2/2011, số 2145/NK /KD/T03G ngày 9/2/2011, số 67/NK /KDO/KV1-CL ngày 15/2/2011, số 2515/NK /KD/T03G ngày 15/2/2011, số 69/NK /KDO/KV1-CLngày 18/2/2011 tại Cục Hải quan TP. Hải Phòng, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.Qua xem xét, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 14Thông tư số 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 của Bộ Tài chính thì: Việc giảm giátheo số lượng hàng hóa mua bán và thời gian thanh toán trước khi nhận hàng tạihợp đồng số DT-DW101222-1 ngày 22/12/2010 của Công ty Cổ phần ô tô Đô Thành làphù hợp với quy định về các loại giảm giá.

Yêu cầu Cục Hải quan TP. Hồ ChíMinh, Cục Hải quan TP. Hải Phòng làm việc trực tiếp với doanh nghiệp để làm rõ tỷlệ giảm giá cụ thể của hình thức giảm giá theo số lượng hàng hóa mua bán và tỷlệ giảm giá của hình thức thời gian thanh toán tại hợp đồng số DT-DW101222-1ngày 22/12/2010. Nếu xác định được tỷ lệ giảm giá cụ thể của từng loại hìnhthức giảm giá, phù hợp với chứng từ do doanh nghiệp giải trình và chứng minhđồng thời hồ sơ có đủ các điều kiện theo quy định tại tiết b điểm 2.2.4.2 khoản2 Điều 14 Thông tư số 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 của Bộ Tài chính thì chấpnhận khoản giảm giá đối với các lô hàng xe ô tô của Công ty Cổ phần ô tô ĐôThành nhập khẩu tại hợp đồng số DT-DW101222-1 ngày 22/12/2010 theo các tờ khainêu trên. Trường hợp không xác định được tỷ lệ giảm giá cụ thể của từng hìnhthức giảm giá hoặc hồ sơ nhập khẩu của doanh nghiệp không đủ điều kiện theo quyđịnh tại tiết b điểm 2.2.4.2 khoản 2 Điều 14 Thông tư số 205/2010/TT-BTC ngày15/12/2010 của Bộ Tài chính thì không chấp nhận khoản giảm giá.

Tổng cục Hải quan thông báo để CụcHải quan TP. Hồ Chí Minh, Cục Hải quan TP. Hải Phòng biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK - PG (5)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường