VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1623/VPCP-KNTN
V/v khiếu nại của gia đình ông Lê Minh Châu (tỉnh Đồng Tháp)

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2010

Kính gửi:

- Thanh tra Chính phủ;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng nhận được đơn, thư củagia đình ông Lê Minh Châu (trú tại 209, ấp Hòa Thuận, xã Vĩnh Thạnh, huyện LấpVò, tỉnh Đồng Tháp) khiếu nại việc Ủy ban nhân dân thị xã Sa Đéc có Quyết địnhsố 366/QĐ .UB-NĐ ngày 11 tháng 6 năm 2002 thu hồi 1.406,42m2 đất củagia đình để cấp cho ông Nguyễn Ngọc Bách. Về việc này, Thủ tướng Chính phủ NguyễnTấn Dũng có ý kiến chỉ đạo như sau:

Giao Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyênvà Môi trường và Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp kiểm tra, xác minh làm rõ khiếunại của gia đình ông Lê Minh Châu, kiến nghị biện pháp giải quyết đúng quy địnhcủa pháp luật; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong Quý II năm 2010.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Thanh tra Chính phủ và cáccơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Trương Vĩnh Trọng (để báo cáo);
- Ban Dân nguyện của UBTV Quốc hội;
- Tỉnh ủy Đồng Tháp;
- Ông Lê Minh Châu (để biết);
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, ĐP, KTN;
- Lưu: VT, KNTN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Kiều Đình Thụ