BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1624/TCHQ-KTTT
V/v xử lý hoàn trả khoản đảm bảo

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2010

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Trả lời công văn số 0405/HQBRVT-NV ngày 02/03/2010 của CụcHải quan tỉnh Bà rịa Vũng Tàu v/v vướng mắc hoàn trả khoản bảo đảm, về vấn đềnày, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tiền thuế, tiền phạt đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩuđược coi là nộp thừa được quy định tại khoản 1, điều 22 Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luậtquản lý thuế.

Việc hoàn trả khoản tiền bảo đảm bằng tiền mặt do người nộpthuế nộp thừa; căn cứ để ra quyết định và chứng từ sử dụng để ra quyết định xửlý tiền thuế, tiền phạt nộp thừa; việc xử lý đối với số tiền thuế giá trị giatăng nộp thừa đã được quy định cụ thể tại Điều 24, Điều 130 Thông tư số 79/2009/TT-BTCngày 20/04/2009 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan thông báo để đơn vị biết và thực hiện./.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Tuấn