BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
-------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 1624/UBCK-PTTT
V/v chấp thuận lịch nghỉ giao dịch năm 2010

Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2009

Kính gửi:

- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán.

Căn cứ vào công văn của SGDCK Tp. HCM và SGDCK Hà Nội về đềnghị được nghỉ phiên giao dịch ngày Thứ Sáu, ngày 19/02/2010 (mùng 6 tết Âmlịch) và Thứ Sáu ngày 03/09/2010 (phiên giao dịch nằm giữa đợt nghỉ lễ QuốcKhánh và ngày nghỉ cuối tuần), Chủ tịch UBCKNN có ý kiến như sau:

1. Chấp thuận cho SGDCK Tp. HCM, SGDCK Hà Nội và TTLKCK đượcnghỉ 1 ngày giao dịch và ngày thanh toán 19/02/2010.

2. Đối với các ngày nghỉ khác trong năm 2010, các SGDCK,TTLKCK chỉ được nghỉ theo đúng quy định của Bộ Luật Lao động.

3. SGDCK Tp. HCM, SGDCK Hà Nội và TTLKCK thông báo trên thịtrường về nghỉ giao dịch trong năm 2010 (gồm ngày nghỉ theo quy định của Bộ LuậtLao động và ngày Thứ Sáu 19/02/2010) để các thành viên thị trường và nhà đầu tưthực hiện.

UBCKNN thông báo để SGDCK Tp. HCM, SGDCK Hà Nội và TTLKCKbiết và triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Lãnh đạo (để b/c);
- Lưu: VT, PTTT.

TL. CHỦ TỊCH
TRƯỞNG BAN PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG
Nguyễn Sơn