BỘ TÀI CHÍNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16248/BTC-NSNN
V/v thực hiện Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2009

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân các tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướngChính phủ tại Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg ngày 01/11/2007 về việc tăng cường chấnchỉnh việc thực hiện các quy định của pháp luật về phí, lệ phí, chính sách huyđộng và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân. Bộ Tài chính đã có Công văn số 6189/BTC-NSNN ngày 29/4/2009 và Công văn số 9237/BTC-NSNN ngày 29/6/2009 đềnghị Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường chỉ đạocác Sở, ban, ngành và Uỷ ban nhân dân cấp dưới kiểm tra, rà soát việc huy độngđóng góp của nhân dân; đồng thời, đề nghị Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phốtrực thuộc Trung ương báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát việc huy động đóng gópcủa nhân dân về Bộ Tài chính để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Tuynhiên, đến nay Bộ Tài chính mới nhận được báo cáo của 43 địa phương; còn 20 địaphương chưa báo cáo (theo danh sách đính kèm).

Để thực hiện nghiêm chỉ đạo củaThủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg ngày 01/11/2007, Bộ Tài chínhđề nghị Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục tăngcường kiểm tra, rà soát các quy định về việc huy động và sử dụng các khoản đónggóp của nhân dân; đảm bảo việc huy động phải thực hiện theo đúng nguyên tắc tựnguyện; các cơ quan nhà nước không được ban hành các văn bản bắt buộc nhân dânđóng góp; không được giao chỉ tiêu huy động cho cấp dưới, không gắn việc huyđộng đóng góp với việc cung cấp các dịch vụ công mà người dân được hưởng; thựchiện bãi bỏ pháp lý xử lý kịp thời đối với các đơn vị, cá nhân có sai phạmtrong việc thực hiện huy động đóp góp của nhân dân. Đối với những địa phươngchưa gửi báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg đề nghị gửi BộTài chính trước ngày 20/11/2009; quá thời hạn trên, Bộ Tài chính sẽ tổng hợpbáo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Đề nghị các đơn vị có nguồnkinh phí thực hiện các nhiệm vụ được giao khi thực hiện miễn thu các loại phí,lệ phí theo Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đềnghị Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương báo cáo Hội đồngnhân dân cùng cấp chủ động bố trí kinh phí hỗ trợ cho các đơn vị từ nguồn ngânsách địa phương.

Bộ Tài chính thông báo để Uỷban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biết và tổ chức thựchiện./.

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNGNguyễn Công Nghiệp