BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1625/TCHQ-KTTT
V/v theo dõi nợ phạt chậm nộp thuế

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2010

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng

Trả lời công văn số 330/HQĐNg-NV ngày 18/03/2010 của Cục Hảiquan thành phố Đà Nẵng v/v hướng dẫn theo dõi nợ phạt, Tổng cục Hải quan có ýkiến như sau:

Căn cứ khoản 4, Điều 106 Luật quản lý thuế; Khoản 5 Điều 23Thông tư số 193/2009/TT-BTC ngày 01/10/2009 của Bộ Tài chính thì: Quá 30 (bamươi) ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế mà người nộp thuế vẫn chưa nộp đủtiền thuế, tiền phạt thì cơ quan Hải quan (người có thẩm quyền) ra thông báo vềsố tiền thuế nợ và số tiền phạt chậm nộp thuế tính đến thời điểm đó, đồng thờiyêu cầu người nộp thuế, người bảo lãnh nộp thuế nộp đủ tiền thuế, tiền phạt vàongân sách.

Sử dụng "Thông báo về tiền thuế nợ và tiền phạt chậmnộp" theo mẫu TB-52 và mẫu TB -53 ban hành kèm Thông tư số 193/2009/TT-BTC gửi người nộp thuế, người bảo lãnh nộp thuế để đôn đốc thu hồi nợ thuế, nợ phạtchậm nộp thuế.

Số tiền phạt chậm nộp thuế tính đến thời điểm gửi thông báobao gồm: Tiền phạt chậm nộp thuế của các khoản nợ thuế quá hạn đã nộp và tiềnphạt chậm nộp thuế tạm tính của các khoản nợ thuế quá hạn chưa nộp.

Hiện tại chương trình phần mềm kế toán máy KT 559 của ngànhHải quan chỉ có thể hỗ trợ theo dõi đôn đốc số nợ thuế quá hạn, trong hạn; sốnợ phạt chậm nộp thuế của các khoản thuế quá hạn đã nộp.

Trong thời gian chờ nâng cấp chương trình KT 559, để chươngtrình có thể tự động tính và theo dõi tiền phạt chậm nộp thuế tạm tính của cáckhoản nợ thuế quá hạn chưa nộp, Tổng cục Hải quan trêu cầu đơn vị nghiêm túcthực hiện công tác theo dõi, đôn đốc thu nợ tiền thuế, tiền phạt theo quy địnhtại điều 32 Thông tư số 193/2009/TT-BTC ngày 01/10/2009 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan thông báo để đơn vị biết và thực hiện./.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Tuấn