BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1625/TCT-CS
V/v Vướng mắc khi thực hiện Thông tư 153 về hóa đơn.

Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2011

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Trả lời công văn số 1999/CT-HCQTTVACngày 21/03/2011 của Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về vướng mắc trong việcthực hiện Thông tư 153 về hóa đơn, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về việc nộp bảng kê hóa đơn tồnđể đăng ký tiếp tục sử dụng chậm thời gian: Vấn đề này đã được hướng dẫn tạicâu hỏi 1 công văn số 1005/TCT-CS ngày 28/03/2011 của Tổng cục Thuế gửi CụcThuế các tỉnh, thành phố.

2. Đối với hóa đơn doanh nghiệp muacủa cơ quan thuế trước 31/12/2010:

Đối với hóa đơn doanh nghiệp mua củacơ quan thuế trước 31/12/2010 và sử dụng đến 31/03/2011 vẫn chưa hết thì doanhnghiệp hủy hóa đơn không còn giá trị sử dụng theo hướng dẫn tại câu hỏi số 12công văn số 339/TCT-CS ngày 25/01/2011 của Tổng cục Thuế.

3. Đối với hóa đơn tự in (đặt in)của doanh nghiệp trước 31/12/2010: Căn cứ điểm 5 công văn số 15364/BTC-TCT ngày12/11/2010; công văn số 5132/TCT-CS ngày 15/12/2010 của Tổng cục Thuế: Cácdoanh nghiệp đã đặt in hóa đơn từ trước 31/12/2010, đã đăng ký tiếp tục sử dụngtheo phụ lục 3.12 đến ngày 31/03/2011 hóa đơn vẫn đủ các tiêu thức bắt buộc vàdoanh nghiệp có nhu cầu tiếp tục sử dụng thì thông báo số lượng hóa đơn còn tồnđến 31/03/2011 để tiếp tục sử dụng, thời hạn thông báo phát hành hóa đơn thựchiện theo Điều 9 Thông tư số 153/2010/TT-BTC và doanh nghiệp được sử dụng ngaysau khi thông báo theo hướng dẫn tại công văn số 4271/BTC-TCT ngày 01/04/2011của Bộ Tài chính.

4. Tại khoản 2, Điều 8 Thông tư số153/2010/TT-BTC nêu trên quy định:“Đối với các số hóa đơn đã đặt in nhưngchưa sử dụng hết có in sẵn địa chỉ trên tờ hóa đơn, khi có sự thay đổi địa chỉ,nếu tổ chức, hộ và cá nhân kinh doanh vẫn có nhu cầu sử dụng hóa đơn đã đặt inthì thực hiện đóng dấu địa chỉ mới vào bên cạnh tiêu thức địa chỉ đã in sẵn đểtiếp tục sử dụng.”

Đối với hóa đơn cơ quan thuế đặt inbán cho doanh nghiệp, khi mua hóa đơn doanh nghiệp đã ghi hoặc đóng dấu tên,địa chỉ, mã số thuế trên liên 2 mỗi số hóa đơn, khi doanh nghiệp thay đổi địachỉ doanh nghiệp vẫn có nhu cầu sử dụng hóa đơn chưa sử dụng thì thực hiện đóngdấu địa chỉ mới vào bên cạnh tiêu thức địa chỉ đã in sẵn để tiếp tục sử dụng.Doanh nghiệp chuyển địa điểm kinh doanh đến địa bàn khác cơ quan thuế quản lýtrực tiếp thì phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn đã mua của cơ quanthuế (mẫu 3.10 Phụ lục 3) với cơ quan thuế nơi chuyển đi và cơ quan thuế nơichuyển đến.

5. Doanh nghiệp tự tháo bỏ mẫu hóađơn niêm yết:

Tại điểm b, khoản 1, Điều 32 Nghịđịnh số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn quyđịnh:“Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với các hành vi:…

b) Không gửi, không niêm yết Tờthông báo phát hành hóa đơn theo đúng quy định.”

Tại khoản 4, Điều 9 Thông tư số153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn quy định:“Thôngbáo phát hành hóa đơn gồm cả hóa đơn mẫu phải được niêm yết rõ ràng ngay tạicác cơ sở sử dụng hóa đơn để bán hàng hóa, dịch vụ trong suốt thời gian sử dụnghóa đơn.”

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợpdoanh nghiệp tự tháo bỏ hóa đơn mẫu niêm yết tại cơ sở bán hàng thì cơ quanthuế xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 32 Nghịđịnh số 51/2010/NĐ-CP .

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế đượcbiết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC-BTC, Vụ PC-TCT (2b);
- Website Tổng cục Thuế;
- Cục Thuế các tỉnh, thành phố;
- Lưu: VT, TVQT, CS(4b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn