BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1625/TCT-TS
V/v: Chính sách thu thuế nhà đất

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2007

Kính gửi: Cục Thuế Tỉnh Bắc Kạn

Trả lời công văn số 193/CT-THDT ngày 03/4/2007 của Cục Thuế tỉnh Bắc Kạn về việc chính sách thuế nhà đất đối với xã hoàn thành chương trình 135, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điều 1 Quyết định số 164/2006/QĐ-TTg ngày 11/7/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006 – 2010 (chương trình 135 giai đoạn II) quy định: “Phê duyệt danh sách 1.644 xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu chưa hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 giai đoạn 1999 – 2005 và các xã được chia tách theo các Nghị định của Chính phủ từ xã chưa hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 giai đoạn 1999 – 2005 vào diện đầu tư chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006 – 2010 (Chương trình 135 giai đoạn II). Danh sách các xã vào diện đầu tư Chương trình 135 giai đoạn 2006 – 2010 kèm theo Quyết định này.”

Tại Điều 2 Quyết định số 163/2006/QĐ-TTg ngày 11/7/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn hoàn thành cơ bản mục tiêu chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc miền núi, biên giới và vùng sâu, vùng xa (chương trình 135 giai đoạn 1999 – 2005) quy định: “Hộ nghèo, người thuộc hộ nghèo theo quy định tại Quyết định 170/2005/QĐ-TTg ngày 08 tháng 7 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn nghèo áp dụng cho giai đoạn 2006 – 2010 và học sinh thuộc các xã hoàn thành cơ bản mục tiêu Chương trình 135 giai đoạn 1999 – 2005; cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan quân đội, công an đang công tác tại các xã đã hoàn thành cơ bản mục tiêu Chương trình 135 giai đoạn 1999 – 2005 quy định tại Quyết định này được tiếp tục thụ hưởng chính sách ưu tiên đang thực hiện đối với các xã thuộc Chương trình 135 đến hết năm 2008.”

Căn cứ các quy định nêu trên, việc miễn thuế nhà, đất theo quy định tại điểm 1(a) Thông tư số 71/2002/TT-BTC ngày 19/8/2002 của Bộ Tài chính sửa đổi bổ sung Thông tư số 83 TC/TCT ngày 07/10/1994 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 94/CP ngày 25/8/1994 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế nhà đất thực hiện như sau:

- Từ năm 2006 đối với các hộ dân cư thuộc 1.644 xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu chưa hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 nêu tại Điều 1 Quyết định số 164/2006/QĐ-TTg nêu trên vẫn tiếp tục được tạm miễn thuế nhà đất.

- Đối với các hộ dân cư là: hộ nghèo, người thuộc hộ nghèo theo quy định tại Quyết định số 170/2005/QĐ-TTg ngày 08 tháng 7 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn nghèo áp dụng cho giai đoạn 2006 – 2010 thuộc các xã hoàn thành cơ bản mục tiêu Chương trình 135 giai đoạn 1999 – 2005; cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan quân đội, công an đang công tác tại các xã đã hoàn thành cơ bản mục tiêu Chương trình 135 giai đoạn 1999 – 2005 quy định tại Quyết định số 163/2006/QĐ-TTg nêu trên được tạm miễn thuế nhà đất đến hết năm 2008.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Bắc Kạn biết và thực hiện.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, TS

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương