BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1625TC/TCT
V/v thuế suất thuế GTGT đối với mặt hàng đũa làm từ cây luồng

Hà Nội, ngày 25 tháng 2 năm 2003

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Thanh Hoá

Trả lời công văn số 776/CT-NVT ngày 6/11/2002 của Cục thuế tỉnh Thanh Hoá về thuế suất thuế GTGT đối với mặt hàng đũa làm từ cây luồng, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ vào Điểm 3.17, Mục II, Phần B Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ quy định: “Các loại hàng hoá, dịch vụ khác không qui định ở nhóm thuế suất thuế 0%, 5%, 20% ở Mục II, Phần B Thông tư này” thì phải áp dụng thuế suất thuế 10%. Vì vậy, mặt hàng đũa làm từ cây luồng không qui định ở nhóm thuế suất 0%, 5%, 20% thì áp dụng thuế suất thuế GTGT là 10%.

Bộ Tài chính thông báo để Cục thuế tỉnh Thanh Hoá biết và thực hiện./.

KT BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG
Trương Chí Trung