BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 1626/TCT-CS
V/v thuế suất thuế GTGT

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2009

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 09/KT_Tax ngày23/02/2009 của Công ty TNHH MTV VLXD Hoa Sen hỏi về việc giảm thuế GTGT theoThông tư số 13/2009/TT-BTC ngày 22/01/2009 của Bộ Tài chính đối với mặt hàngthép hộp, thép ống được sản xuất từ thép cuộn. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế cóý kiến như sau:

Tại Điều 1 Thông tư số 13/2009/TT-BTC nêu trên quy định việcgiảm 50% mức thuế suất thuế GTGT đối với một số hàng hóa, dịch vụ thuộc nhóm ápdụng thuế suất 10% quy định tại điểm 3 mục II phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 sau đây:

“3 Sản phẩm cơ khí là tư liệu sản xuất (trừ sản phẩm cơ khítiêu dùng) bao gồm:

a) Các loại máy móc, thiết bị như: máy nổ, máy phay, máytiện, máy bào, máy cán kéo, đột, dập; các loại thiết bị đồng bộ, thiết bị rời,thiết bị đo điện, ổn áp trên 50KVA, thiết bị đo nước, kết cấu dầm cầu, khungkho và sản phẩm kết cấu bằng kim loại; phương tiện vận tải; các loại phụ tùng,bán thành phẩm của các loại sản phẩm nói trên làm bằng kim loại.

….

14. Sản phẩm luyện, cán, kéo kim loại đen, kim loại màu, kimloại quý, trừ vàng nhập khẩu.

Sản phẩm luyện cán, kéo, kim loại đen, kim loại màu, kimloại quý bao gồm những sản phẩm trực tiếp của công nghiệp luyện cán kéo ở dạngnguyên liệu hoặc sản phẩm, như: sản phẩm kim loại ở dạng thỏi, thanh, tấm, dây.

Những sản phẩm luyện cán kéo đã sản xuất chế biến thành cácsản phẩm khác thì thuế suất được xác định theo mặt hàng”.

Căn cứ quy định trên, mặt hàng thép hộp, thép ống được sảnxuất từ thép cuộn không phải là sản phẩm luyện cán, kéo.

Thép hộp, thép ống nếu dùng để chế tạo sản phẩm khác thuộcsản phẩm cơ khí là tư liệu sản xuất và được giảm 50% mức thuế suất thuế GTGT từngày 01/02/2009 đến hết ngày 31/12/2009.

Theo trình bày tại công văn số 09/KT_Tax nêu trên thì chưađủ cơ sở để xác định mặt hàng thép hộp, thép ống của Công ty có thuộc diện đượcgiảm 50% mức thuế suất thuế GTGT hay không. Đề nghị Cục Thuế tỉnh Bà Rịa – VũngTàu căn cứ tình hình thực tế để hướng dẫn đơn vị áp dụng thuế suất thuế GTGTtheo mặt hàng cụ thể và đúng quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty TNHH MTV VLXD Hoa Sen;
- Vụ PC, CST;
- Ban PC;
- Lưu: VT, CS(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương