VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1626/VPCP-QHQT
V/v bổ sung vốn đầu tư và mở rộng hoạt động của CTLD Rạp DIAMOND

Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2003

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư
- Bộ Văn hoá-Thông tin
- Uỷ ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng

Về đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 1561/BKH-QLDA ngày 21 tháng 3 năm 2003) và ý kiến của các cơ quan liên quan, về việc tăng cường vốn đầu tư và mở rộng phạm vi hoạt động của Công ty liên doanh Rạp DIAMOND, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm có ý kiến như sau:

Đồng ý Bộ Kế hoạch và Đầu tư điều chỉnh giấy phép đầu tư tăng vốn và mở rộng phạm vi hoạt động tại Đà Nẵng cho Công ty Liên doanh Rạp DIAMOND theo các nội dung đã trình bày tại công văn nói trên. Hoạt động của Công ty Liên doanh phải theo đúng các qui định của pháp luật hiện hành và chịu sự kiểm tra, giám sát của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Văn Phòng Chính Phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VPCP
Đoàn Mạnh Giao