BỘ LAO ĐỘNG
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1627/LĐTBXH-LĐVL
V/v: Giấy phép lao động đối với người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2007

Kính gửi: Sở lao động – thương binh và xã hội tp hồ chí minh

Trả lời công văn số 2078/SLĐTBXH-LĐ ngày 09/05/2007 của quý Sở về việc ghi ở trích yếu, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại Điều 3 của Bộ luật Lao động thì trường Hàn Quốc được thành lập và hoạt động theo Quyết định số 421/QĐ-UB-NCVX ngày 22/01/1998 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, địa điểm đặt trường tại phường Tân Phú - Quận 7 – TP. Hồ Chí Minh, có tư cách pháp nhân thuộc đối tượng điều chỉnh của Bộ luật Lao động Việt Nam, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc tham gia có quy định khác.

2. Theo quy định tại khoản 1 Điều 133 khoản 3 Điều 184 Bộ luật Lao động đã được sửa đổi, bổ sung và Nghị định số 105/2003/NĐ-CP ngày 17/9/2003 của Chính phủ về tuyển dụng và quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam thì người nước ngoài do trường Hàn Quốc tuyển dụng là đối tượng phải có giấy phép lao động. Do vậy, giấy chứng nhận người nước ngoài là giáo viên của trường Hàn Quốc do Sở Ngoại Vụ TP. Hồ Chí Minh cấp không thay thế được giấy phép lao động.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thông báo để quý Sở biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Hòa.
- Toà án nhân dân TP HCM.
- Lưu: VP, Vụ LĐ-VL.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - VIỆC LÀMNguyễn Đại Đồng