BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: 1627TCHQ/GSQL
V/v: phân loại mặt hàng tấm polycarbonate

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2005

Kính gửi:

Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 5011/HQTP-NV28 /12/2004 của Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh về việc áp mã mặt hàng tấmPolycarbonate. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về áp mãhàng hóa.

Căn cứ Danh mục hàng hóa xuấtkhẩu, nhập khẩu Việt Nam được ban hành kèm theo Quyết định 82/2003/QĐ-BTC ngày13/06/2003 của Bộ Tài chính; Thông tư 85/2003/BTC-TT ngày 29/08/2003 của Bộ Tàichính hướng dẫn phân loại hàng hóa; Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi 2003 được banhành kèm theo Quyết định 110/2003/QĐ-BTC ngày 25/07/2003 của Bộ Tài chính; chúgiải 10 và mục b của chú giải 11 thuộc Chương 39 thì việc phân loại mặt hàngtấm polycarbonate thực hiện như sau:

- Mặt hàng tấm polycarbonate,loại tấm cứng, có các mầu sắc khác nhau (xanh, trắng của đen…), cấu tạo dạngpanel, giữa hai bề mặt của tấm có nhiều vách ngăn song song; mặt hàng có thểđược đưa vào sử dụng ngay không cần phải gia công hoặc gia cố thêm trên bề mặtthuộc nhóm 3925, mã số 39259000.

- Mặt hàng tấp polycarbonatekhác (không xốp, chưa được gia cố, chưa gắn lớp bề mặt, chưa được bổ trợ hoặcchưa được kết hợp tương tự với vật liệu khác, chưa cắt hay đã được cắt thànhhình chữ nhật (kể cả hình vuông) thuộc nhóm 3920.

2. Về xử lý truy thu thuế.

Yêu cầu Cục Hải quan Tp Hồ ChíMinh căn cứ điểm 1.2 Mục II Phần E Thông tư số 87/2004/TT-BTC ngày 31/8/2004của Bộ Tài chính để thực hiện truy thu thuế đối với các tờ khai áp mã hàng hóakhông đúng với hướng dẫn tại điểm 1 trên.

Tổng cục Hải quan trả lời để CụcHải quan TP. Hồ Chí Minh biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo TCHQ.
- Vụ KTTT, XNK,
- Cục KTSTQ,
- Trung tâm PTPLMB, MN, MT
- Lưu VT, GSQL(3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An