BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1628/TCHQ-KTTT
V/v xin giãn thời gian nộp thuế VAT

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2009

Kính gửi: Công ty Cổ phần Cao su Kỹ ThuậtĐồng Phú
(xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 207/CSĐP-TCHQ ngày09/03/2009 của Công ty Cổ phần Cao su Kỹ Thuật Đồng Phú về việc xin giãn thờigian nộp thuế VAT đối với dây chuyền máy móc thiết bị đồng bộ tạo tài sản cốđịnh. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1) Hiện nay, kiến nghị của các doanh nghiệp liên quan đếngiãn thời hạn nộp thuế VAT, Tổng cục Hải quan đã tổng hợp báo cáo Bộ Tài chính,để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Trong thời gian chờ ý kiến chỉ đạo, đề nghị Công ty thựchiện thời hạn nộp thuế theo đúng quy định hiện hành.

2) Căn cứ điểm 8 Thông tư 05/2009/TT-BTC ngày 13/01/2009 củaBộ Tài chính quy định về "Việc nộp tiền thuế theo trình tự" (hướngdẫn một số nội dung về thủ tục hải quan, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quảnlý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu theo Nghị quyết số 30/2008/NQ-CPngày 11/12/2008 của Chính phủ, áp dụng đối với các tờ khai hải quan đăng ký từ01/01/2009), thì trường hợp nếu người nộp thuế có nợ thuế quá hạn (nhưng chưaquá hạn 90 ngày) có thể lựa chọn hình thức cam kết, đăng ký nộp thuế theo kếhoạch có điều kiện để được thông quan hàng hoá cho lô hàng tiếp theo. Đề nghịCông ty liên hệ với Cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai hàng nhập khẩu để đượchướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty Cổ phần Cao su KỹThuật Đồng Phú biết và thực hiện./.

TUQ. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng