TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1628TCT/TS
V/v: Lệ phí trước bạ

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2005

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 3993/CT-THDT ngày 28/4/2005 của Cục thuế thành phố Hà Nội về việc miễn lệ phí trước bạ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại tiết h (h3), điểm 3, Mục I Thông tư số 28/2000/TT-BTC ngày 18/4/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21/12/1999 của Chính phủ về LPTB, trường hợp ông Vương Thế Truyền mua xe máy và đã nộp lệ phí trước bạ, nhưng vì lý do nhầm lẫn tên trên đăng ký hộ khẩu nên cơ quan Công an không cho ông Truyền đăng ký quyền sở hữu chiếc xe máy nói trên. Nay ông Truyền chuyển giao xe máy trên cho vợ đăng ký quyền sở hữu, sử dụng thì vợ ông Truyền không phải nộp lệ phí trước bạ. Trường hợp này, ngoài hồ sơ phải nộp theo quy định, vợ ông Truyền còn phải cung cấp cho cơ quan thuế:

- Giấy đăng ký kết hôn;

- Sổ hộ khẩu và xác nhận của cơ quan công an nơi cấp sổ hộ khẩu là ông Chuyền có tên trong sổ hộ khẩu còn tên là Truyền lại có tên trong Giấy đăng ký kết hôn;

- Chứng từ có xác nhận đã nộp lệ phí trước bạ xe máy trên mang tên ông Truyền.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế thành phố Hà Nội biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP(HC), TS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương