BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 16289/BTC-TCHQ
V/v thanh lý phế liệu.

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2009

Kính gửi:

- Xí nghiệp Liên doanh Vietsovpetro;
(Đ/c: số 105, Lê Lợi, Thành phố Vũng Tàu)
- Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Trảlời công văn số NM 1746/DV ngày 20/08/2009 của Xí nghiệp Liên doanhVietsovpetro vướng mắc về thủ tục thanh lý phế liệu theo hướng dẫn tại Điều 42,Thông tư 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 của Bộ Tài chính, Bộ Tài chính có ý kiếnnhư sau:

Đồngý để Xí nghiệp khi làm thủ tục đối với các phế liệu là sắt, thép (phế liệu nàyđược cắt ra khi sửa chữa giàn khoan, giàn khai thác dầu khí và không còn giátrị sử dụng) không phải kê khai tờ khai nhập khẩu như hướng dẫn tại điểm c1,khoản 3, Điều 42, Thông tư số 79/2009/TT-BTC nêu trên với điều kiện Xí nghiệpphải có văn bản cam kết về việc phế liệu thanh lý có nguồn gốc từ hàng hóa nhậpkhẩu để phục vụ dự án thăm dò khai thác dầu khí. Các nội dung khác liên quanđến việc thanh lý hàng hóa nhập khẩu phục vụ dự án đầu tư thực hiện theo đúngquy định hiện hành.

Trongquá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh vượt thẩm quyền đề nghị Cục Hảiquan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu báo cáo để có chỉ đạo kịp thời./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TCHQ. (11).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn