BỘ LAO ĐỘNG
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1629/LĐTBXH-LĐVL
V/v: Cấp giấy phép cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2007

Kính gửi: Ban quản lý khu kinh tế vũng áng

Trả lời công văn số 79 CV/KKT ngày 08/05/2007 của quý Ban về việc ghi trích yếu, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 133 và khoản 3 Điều 184 Bộ luật Lao động đã được sửa đổi, bổ sung thì việc cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam thuộc thẩm quyền của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội. Vì vậy, việc ủy quyền cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Khu kinh tế Vũng Áng thuộc thẩm quyền của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Tĩnh như đã được nêu tại điểm 5 mục IV Thông tư số 04/2004/TT-BLĐTBXH ngày 10/03/2004 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 105/2003/NĐ-CP ngày 17/9/2003 của Chính phủ về tuyển dụng và quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thông báo để quý Ban biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Hòa (để báo cáo);
- Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Tĩnh (để biết);
- Lưu: VP, Vụ LĐ-VL

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - VIỆC LÀMNguyễn Đại Đồng