BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: 1629/TCHQ-GSQL
V/v: phân loại mặt hàng oil filter

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2005

Kính gửi:

Cục Hải quan các tỉnh thành phố

Hiện nay có một số Doanh nghiệp nhập khẩu mặt hàng thiết bịlọc dầu (Oil filter) của động cơ. Nhưng khi xác định tên hàng thì có nhiều ýkiến khác nhau: Cơ quan đăng kiểm thì cho rằng đây là “Bộ lọc dầu bôi trơncủa động cơ đốt trong”, cơ quan giám định thì cho rằng đây là “Một bộphận của bộ lộc dầu cho động cơ đốt trong”.

Để có cơ sở xem xét hướng dẫn thống nhất việc phân loại mặthàng thiết bị lọc dầu của động cơ nhập khẩu, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hảiquan các tỉnh, thành phố báo cáo việc phân loại mặt hàng Oil filter nhập khẩutừ ngày 01/01/2004 đến nay theo các tiêu chí sau:

Tên đơn vị nhập khẩu

Đơn vị Hải quan làm thủ tục

Tên hàng

Số lượng

Mã số, thuế suất

Số thuế NK đã nộp (đồng)

Báo cáo gửi về Vụ Giám sát quản lý trước ngày 15/5/2005./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- LĐ TCHQ
- Lưu VT, GS

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An