BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 163/BXD-KTXD
V/v: Chi phí do tạm ngừng thi công

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2009

Kính gửi: Công ty 59 Bộ Quốc phòng

Trả lời văn bản số 269/CV59 ngày 26/10/2009 của Công ty 59Bộ Quốc phòng về thực hiện chi phí trong thời gian tạm ngừng thi công, Bộ Xâydựng có ý kiến như sau:

Tại Điều 72, Điều 76 của Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày26/11/2003 đã quy định: Điều kiện để khởi công xây dựng công trình phải có đủnguồn vốn để bảo đảm tiến độ xây dựng công trình theo tiến độ đã được phêduyệt; Khi nhà thầu thi công xây dựng công trình thực hiện theo đúng hợp đồngđã ký kết nhưng phải dừng thi công do bên giao thầu không thực hiện đúng camkết trong hợp đồng gây trở ngại và thiệt hại cho nhà thầu thì bên giao thầuphải bồi thường thiệt hại cho nhà thầu thi công do lỗi của mình gây ra;

Căn cứ quy định trên và theo điều khoản đã được ký kết tronghợp đồng để các bên xác định rõ quyền hạn, trách nhiệm, lỗi gây ra so với hợpđồng; Trường hợp phải dừng 3 năm (từ năm 2005 đến năm 2007) như nêu trong vănbản số 269/CV59 thì dự toán bảo vệ trong thời gian phải dừng thi công được lậptheo thoả thuận giữa các bên trên cơ sở điều kiện, thời gian, chi phí phù hợpvới quy định trong hợp đồng và của nhà nước có liên quan để hai bên ký bổ sunghợp đồng làm cơ sở cho việc thanh toán, quyết toán.

Căn cứ ý kiến trên, Công ty 59 Bộ Quốc phòng thống nhất vớichủ đầu tư và các cơ quan có liên quan để tổ chức thực hiện theo quy định./.

Nơi nhận :
- Như trên
- Lưu: VP, Vụ Kinh tế XD (M5
)

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG

Phạm Văn Khánh