BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 163/BXD-KTXD
V/v: Điều kiện năng lực của Ban quản lý dự án khi thực hiện thẩm định thiết kế, dự toán.

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2010

Kính gửi: Ban quản lý dự án Đầu tư và xâydựng - Sở Công thương tỉnh Cao Bằng

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 88/BQL ngày 17/9/2010 của Banquản lý dự án Đầu tư và xây dựng – Sở Công thương tỉnh Cao Bằng về điều kiệnnăng lực của Ban quản lý dự án khi thực hiện thẩm định thiết kế, dự toán. BộXây dựng có ý kiến như sau:

Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ vềQuản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày14/12/2009 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình quy địnhđiều kiện năng lực quy định đối với tổ chức tư vấn trong hoạt động xây dựng.Trường hợp Ban quản lý dự án Đầu tư và xây dựng do Ủy ban nhân dân tỉnh CaoBằng thành lập và trực thuộc chủ đầu tư là Sở Công thương tỉnh Cao Bằng như nêutại văn bản số 88/BQL , khi thực hiện đầu tư xây dựng các dự án do Sở Côngthương tỉnh Cao Bằng giao, nếu đủ điều kiện năng lực theo quy định tại Nghịđịnh số 12/2009/NĐ-CP và Nghị định số 112/2009/NĐ-CP thì được tự thực hiện cáccông việc thẩm định thiết kế, dự toán; trường hợp là công chức thì không nhấtthiết phải có chứng chỉ kỹ sư định giá. Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án được thuêcác tổ chức, cá nhân tư vấn để thực hiện các công việc thuộc phạm vi quản lýthực hiện dự án. Chủ đầu tư có thể thuê tư vấn thẩm tra thiết kế làm cơ sở choviệc thẩm định.

Ban quản lý dự án Đầu tư và xây dựng - Sở Công thương tỉnhCao Bằng căn cứ ý kiến nêu trên để thực hiện./.

Nơi nhận:
Như trên;
Lưu VP, KTXD, S(8).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh