CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 163/CP-QHQT
V/v Thực hiện nhiệm vụ do Thủ tướng Chính phủ giao theo Chỉ thị 19/2001/CT-TTg

Hà Nội, ngày 14 tháng 2 năm 2003

Kính gửi:

>> Xem thêm:  Đi sang tên xe máy bị công an tịch thu do số máy xe bị đục thì phải làm sao ?

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Thương mại, Xây dựng, Giáo Dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường,
Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,
- Ban Vật giá Chính phủ (Bộ Tài chính),
- Tổng Công ty điện lực Việt Nam

Ngày 28 tháng 8 năm 2001, Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ thị (chỉ thị số 19/2001/CT-TTg ) về việc tổ chức thực hiện Nghị quyết số 09/2001/NQ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2001 của Chính phủ về tăng cường thu hút và nâng cao hiệu quả đầu tư trực tiếp nước ngoài, theo đó Thủ tướng Chính phủ đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các Bộ, ngành liên quan tổ chức thực hiện. Tại công văn số 524/CP-QHQT ngày 20 tháng 5 năm 2002, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu các Bộ, ngành liên quan khẩn trương triển khai tiếp những công việc còn tồn tại theo tinh thần của chỉ thị 19 nói trên.

Để thực hiện nghiêm chỉnh nhiệm vụ đã được Thủ tướng Chính phủ giao, yêu cầu các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ và các cơ quan liên quan, rà soát lại kết quả thực hiện các công việc được giao thuộc lĩnh vực của mình phụ trách, báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20 tháng 2 năm 2003.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Khoan

>> Xem thêm:  Tư vấn về việc mua xe ở tỉnh khác ? Mẫu hợp đồng mua bán ô tô, xe máy