TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 163 /CT-TTHT
V/v: Kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 01 năm 2012

Kính gửi:

Tổng Công ty XDNN & PTNN – Công ty TNHH MTV
Địa chỉ: 68 Trường Chinh, P. Phương Mai, Q. Đống Đa, Hà Nội
MST: 0100104267

Trả lờivăn thư số 560/TCTXD /TCKT ngày 14/11/2011 của Tổng Công ty về việc kê khai thuếthu nhập doanh nghiệp (TNDN) cho Chi nhánh, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

- Căn cứ điểm 1 phần D Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày26/12/2008 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về thuế TNDN quy định:

“Doanh nghiệp nộp thuế tại nơi có trụ sở chính. Trường hợpdoanh nghiệp có cơ sở sản xuất (bao gồm cả cơ sở gia công, lắp ráp) hạch toánphụ thuộc hoạt động tại địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác vớiđịa bàn nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính thì số thuế được tính nộp ở nơi cótrụ sở chính và ở nơi có cơ sở sản xuất.

Việc nộp thuế quy định tại khoản này không áp dụng đối vớicông trình, hạng mục công trình hay cơ sở xây dựng xây dựng hạch toán phụthuộc.”;

- Căn cứ khoản 1c Điều 11 Thông tư số 28/2011/TT-BTCngày 28/02/2011 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quảnlý thuế (có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2011):

“Trường hợp người nộp thuế có đơn vịtrực thuộc nhưng hạch toán phụ thuộc thì đơn vị trực thuộc đó không phải nộp hồsơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp; khi nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanhnghiệp, người nộp thuế có trách nhiệm khai tập trung tại trụ sở chính cả phầnphát sinh tại đơn vị trực thuộc.”;

Căncứ quy định trên, trường hợp Tổng Công ty trụ sở chính tại Tp. Hà Nội có chi nhánh hoạt động tronglĩnh vực xây dựng hạch toán phụ thuộc tại TP. Hồ Chí Minh (mã số thuế0100104267-008) thì số thuế TNDN phát sinh của Chi nhánh được Tổng Công ty kêkhai tập trung tại Cục thuế Hà Nội.

CụcThuế thông báo Tổng Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các vănbản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.KT3
- P. PC;
- Lưu: HC, TTHT
2607-213681/11 lltuyen


KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Trọng Hạnh