TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
------------------
V/v: kiểm dịch hàng miễn kiểm tra HQ.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------
Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2012

Kính gửi: Cục Bảo vệ thực vật
Trả lời công văn số 354/BVTV-KD ngày 07/03/2012 của Quý Cục về việc kiểm dịch hành lý miễn khai báo của hành khách xuất nhập cảnh, hàng hóa miễn trừ ngoại giao tại các sân bay quốc tế, Cục Giám sát quản lý – Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
1. Đối với hành lý của hành khách xuất nhập cảnh được phân luồng xanh:
Theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 4 Quyết định số 1165/QĐ-TCHQ ngày 21/06/2011 của Tổng cục Hải quan (gửi kèm) thì hành khách xuất nhập cảnh được phân vào luồng xanh là hành khách không mang theo hàng hóa phải kiểm dịch. Trong quá trình giám sát hải quan nếu phát hiện hàng hóa phải kiểm dịch, cơ quan hải quan sẽ yêu cầu hành khách khai báo với cơ quan kiểm dịch để kiểm dịch.
Trường hợp cơ quan kiểm dịch có thông tin hoặc phát hiện hàng hóa phải kiểm dịch có trong hành lý miễn khai báo thì thông báo cho cơ quan hải quan để phối hợp kiểm tra, kiểm dịch và xử lý theo quy định.
2. Đối với hàng hóa ưu đãi, miễn trừ ngoại giao:
Đối với hàng hóa ưu đãi miễn, trừ ngoại giao thủ tục hải quan thực hiện theo quy định tại Điều 62 Luật Hải quan và Điều 38 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ. Trường hợp cơ quan kiểm dịch có căn cứ khẳng định hàng hóa ưu đãi miễn trừ ngoại giao vi phạm quy định về kiểm dịch thì có văn bản đề nghị và được Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan xem xét, ra quyết định kiểm tra từng trường hợp cụ thể.
Cục Giám sát quản lý – Tổng cục Hải quan trao đổi một số ý kiến để Quý Cục được biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Vũ Ngọc Anh PTCT (để b/c);
- Lưu: VT, P1
KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải

>> Xem thêm:  Phân tích vụ án hành chính khiếu kiện quyết định thu hồi đất trên thực tế ?

>> Xem thêm:  Nguyên tắc bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi đất ? Không có sổ đỏ có được bồi thường không ?