TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 163/GSQL-TH
V/v chậm nộp C/O với mặt hàng thép chứa nguyên tố Bo

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2013

Kính gửi:

Công ty Cổ phần Tiến Hà
(Đ/c: Mai Lâm, Đông Anh, Hà Nội)

Trảlời công văn số 210213/CV-TCHQ ngày 20/2/2013 của Công ty Cổ phần Tiến Hà vềvướng mắc C/O mẫu E, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Đểđược hưởng ưu đãi ACFTA đối với mặt hàng thép chứa nguyên tố Bo nhập khẩu, Côngty phải nộp C/O mẫu E hợp lệ tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan. Về vấn đềnày, Bộ Tài chính đã có hướng dẫn cụ thể tại công văn số 1493/BTC-TCHQ ngày29/01/2013. Đề nghị Công ty liên hệ với Cục Hải quan tỉnh, thành phố, nơi làmthủ tục hải quan để được xem xét, giải quyết./.

CụcGiám sát quản lý về Hải quan trả lời để Công ty biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn