BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 163/UBCK-PTTT
V/v: xử lý các trường hợp không đủ điều kiện niêm yết theo quy định tại Nghị định 14/2007/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2009

Kính gửi:

- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM;
- Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Công ty niêm yết chứng khoán;

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 29 Nghị định 14/2007/NĐ-CP ngày 19/01/2007 hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán, tổ chức đã niêm yết tạiTTGDCK TP.HCM trước khi Nghị định này có hiệu lực thi hành, nếu không đáp ứngđủ các điều kiện niêm yết tại SGDCK quy định tại Nghị định này, trong thời hạn2 năm kể từ ngày Nghị định có hiệu lực thi hành phải điều chỉnh để đáp ứng đủđiều kiện niêm yết tại SGDCK. Quá thời hạn trên, nếu không đáp ứng đủ điều kiệnniêm yết tại SGDCK thì phải chuyển sang niêm yết tại TTGDCK.

Để thực hiện quy định trên, UBCKNN đã yêu cầu SGDCK có vănbản đôn đốc các doanh nghiệp niêm yết có kế hoạch tăng vốn ngay từ đầu năm 2007và 2008. Tuy nhiên, trong thời gian vừa qua, do tình hình thị trường chứngkhoán và tình hình chung của nền kinh tế gặp nhiều khó khăn nên nhiều doanhnghiệp không triển khai được việc phát hành tăng vốn theo kế hoạch. Ngày 8/2/2009sẽ là thời hạn cuối để doanh nghiệp điều chỉnh nhằm đáp ứng điều kiện niêm yếttại Nghị định 14/NĐ-CP Được sự đồng ý của lãnh đạo Bộ Tài chính, Chủ tịchUBCKNN có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Việc chuyển sàn đối với các doanh nghiệp không đủ điềukiện niêm yết là cần thiết nhằm tuân thủ các quy định của Nghị định14/2007/NĐ-CP cũng như quy định tại Khoản 2, Điều 33 Luật Chứng khoán. Theo đó,sau hai năm kể từ ngày Nghị định có hiệu lực thi hành (kể từ ngày 8/2/2009),các doanh nghiệp không đáp ứng đủ các điều kiện niêm yết sẽ phải chuyển sanggiao dịch tại khu vực có điều kiện niêm yết thấp hơn. Việc chuyển đổi niêm yếtnày nằm trong những bước đi ban đầu cần thiết để tái cấu trúc thị trường chứngkhoán trong dài hạn. Cụ thể như sau:

a. Đối với các doanh nghiệp niêm yết tại SGDCK TP.HCM:

- Đối với các doanh nghiệp có vốn điều lệ dưới 80 tỷ đồngđang có kế hoạch tăng vốn từ các nguồn vốn chủ sở hữu (thặng dư vốn, các quỹbằng tiền) hoặc phát hành tăng vốn, phải thực hiện đăng ký với UBCKNN và SGDCKTP.HCM. Nếu trong vòng 6 tháng kể từ thời điểm 8/2/2009 mà không thực hiện kếhoạch tăng vốn như đã đăng ký thì phải chuyển sang niêm yết tại TTGDCK Hà Nội.

- Đối với doanh nghiệp có vốn điều lệ dưới 80 tỷ mà không cókế hoạch tăng vốn thì phải đăng ký kế hoạch và chuyển sang niêm yết TTGDCK HàNội trong vòng 3 tháng kể từ ngày 8/2/2009.

Việc quy định thời hạn 6 tháng và 3 tháng nêu trên cho cácdoanh nghiệp hiện đang niêm yết tại SGDCK TP.HCM là để các doanh nghiệp chuẩnbị thủ tục và triển khai việc tăng vốn theo các quy định hiện hành. Mặt khác,việc chuyển sàn của các doanh nghiệp cần được thực hiện từng bước để tránh xáotrộn lớn cho thị trường và phù hợp với năng lực xử lý của TTLKCK.

b) Đối với các doanh nghiệp niêm yết tại TTGDCK Hà Nội:

- Doanh nghiệp không đủ điều kiện niêm yết tại TTGDCK Hà Nộithì sẽ phải chuyển sang niêm yết tại thị trường giao dịch chứng khoán của côngty đại chúng chưa niêm yết (thị trường UPCoM). Nếu hết thời hạn 3 tháng kể từngày 8/2/2009 mà thị trường UPCoM chưa triển khai được thì các cổ phiếu này vẫnđược giao dịch tại TTGDCK Hà Nội nhưng có quy định chứng khoán thuộc diện cảnhbáo để thông báo cho nhà đầu tư biết là cổ phiếu không đủ điều kiện niêm yết tạiTTGDCK Hà Nội.

- Đối với các công ty niêm yết chuyển sàn giao dịch từ SGDCKTP.HCM ra niêm yết tại TTGDCK Hà Nội, nhưng có tình hình tài chính không tốt(không đáp ứng được tiêu chuẩn niêm yết lần đầu của TTGDCK Hà Nội) thì vẫn đượcniêm yết tại TTGDCK Hà Nội nhưng có quy định chứng khoán thuộc diện cảnh báo đểcông bố cho nhà đầu tư biết.

- Đối với các công ty đang niêm yết tại TTGDCK Hà Nội đápứng đủ điều kiện niêm yết tại SGDCK TP.HCM (vốn điều lệ 80 tỷ đồng trở lên,kinh doanh 2 năm liên tục có lãi), TTGDCK Hà Nội có thông báo để các công tyđăng ký kế hoạch chuyển vào niêm yết tại SGDCK TP.HCM. Việc chuyển sàn của cáccông ty này nằm trong lộ trình tái cấu trúc thị trường chứng khoán bước 1 thựchiện vào đầu năm 2010. Các công ty này phải có báo cáo với TTGDCK Hà Nội kếhoạch chuyển sàn niêm yết.

2. SGDCK TP.HCM, TTGDCK Hà Nội và TTLKCK công bố thông tinvà hướng dẫn các công ty niêm yết thuộc diện phải chuyển sàn giao dịch thựchiện trong thời gian quy định trên.

UBCKNN thông báo để các đơn vị triển khai thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Lãnh đạo (để báo cáo);
- TTLKCK;
- Lưu PTTT, VP.

TL. CHỦ TỊCH
TRƯỞNG BAN PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG
Nguyễn Sơn