BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 16308/BTC-TCHQ
V/v xin gia hạn thời hạn nộp thuế NLSXXK của Cty CP BĐ Điện Quang

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2009

Kínhgửi: Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang

Bộ Tài chính nhận được công văn số 1179/CV-XNK ngày 28/8/2009 về việc xin gia hạn thời hạn nộp thuế nguyên liệuSXXK và công văn số 1345/CV-XNK ngày 06/10/2009 về việc xin hoàn thuế nguyênvật liệu nhập khẩu để SXXK trong thời gian gia hạn thuế của Công ty Cổ phầnBóng đèn Điện Quang, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Vấn đề về gia hạn nộp thuế:

Theo quy định tại Điều 49 Luật Quảnlý Thuế thì trường hợp người nộp thuế không có khả năng nộp thuế đúng hạn dogặp khó khăn đặc biệt thì được xem xét gia hạn nộp thuế; thẩm quyền gia hạnthuộc Thủ tướng Chính phủ.

Theo quy định tại Điều 24 Nghị định 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ, trường hợp được Thủ tướng Chínhphủ gia hạn nộp thuế thì thời gian gia hạn tối đa không quá 01 năm kể từ ngàyhết thời hạn nộp thuế.

Trường hợp Công ty cổ phần Bóng đènĐiện Quang đã được Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ cho phép gia hạn nộpthuế và Bộ Tài chính đã có công văn số 743/BTC-TCHQ ngày 15/01/2009 hướng dẫnviệc gia hạn nộp thuế đối với các tờ khai nhập khẩu nguyên liệu để sản xuấtxuất khẩu đến hết ngày 31/12/2009 (Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chínhphủ tại công văn số 8924/VPCP-KTTH ngày 31/12/2008). Vì vậy, việc trình Thủtướng Chính phủ cho phép công ty tiếp tục được gia hạn nộp thuế đến hết ngày31/12/2010 là vượt thẩm quyền của Bộ Tài chính.

2. Về việc xuất bán nguyên vậtliệu nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu cho đối tác khác và được làm thủ tục thanhkhoản do được gia hạn nộp thuế.

- Việc xuất bán nguyên liệu, vật tưnhập khẩu để sản xuất xuất khẩu cho doanh nghiệp khác do Doanh nghiệp tự quyếtđịnh. Tuy nhiên việc nộp thuế đối với các lô hàng này vẫn thuộc nghĩa vụ củaDoanh nghiệp.

- Việc hoàn thuế nhập khẩu đối vớisố nguyên liệu, vật tư nhập khẩu được gia hạn nộp thuế theo tinh thần của Côngvăn số 8924/VPCP-KTTH ngày 31/12/2008 của Văn phòng Chính phủ, Công văn số743/BTC-TCHQ ngày 15/01/2009 của Bộ Tài chính: Theo đó Công ty được gia hạn nộpthuế đối với các tờ khai nhập nguyên liệu, vật tư để sản xuất xuất khẩu bóngđèn sang Cu Ba đến hết ngày 30/12/2009, do đó nếu Công ty đã nộp thuế thi Côngty được giải quyết hoàn lại nhưng chậm nhất đến ngày 30/12/2009 Công ty phảinộp thuế cho số vật tư, nguyên liệu này theo đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướngChính phủ tại công văn số 8924/VPCP-KTTH nêu trên.

Bộ Tài chính thông báo để Công tyCổ phần Bóng đèn Điện Quang được biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Cục HQ TP.HCM (để thực hiện)
- Lưu: VT, TCHQ.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn